RS 002 F. 422 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА II

Назив:     ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА II
Сигнатура:     RS 002 F. 422
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1861-1918
Датуми постојања творца:     1861-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 125,2, књига: 439, кутија: 810
Назив/Име ствараоца(лаца):     ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА
Историјат творца:     После периода Баховог апсолутизма Српско Војводство је укинуто и поново успостављена Торонталска жупанија 1861. године. По укидању Војна границе 1873. године, југозападни Банат са Панчевом је прикључен Жупанији, задржавајући такав статус и границе до Првог светског рата. После мировних спразума и међудржавних уговора већи део Торонталске жупаније је припао Краљевини СХС, мањи Краљевини Румунији, а сасвим мали део Краљевини Мађарској.
Историјат фонда/збирке:     Грађа фонда Торонталске жупаније од њеног оснивања чувана је у жупанијском средишту, Великом Бечкереку. Због великог пожара 30.8.1807. године, који је уништио жупанијску зграду, грађа је морала бити привремено смештена у Нађ Сент Миклош, све до 1820. када је изграђена нова зграда. После Првог светског рата грађа фонда се чувала у помоћним зградама Торонталске жупаније у Великом Бечкереку. Током 1939/40. године већи део фонда је у деловима пренет у Државну архиву у Новом Саду, док је један део је остао у Великом Бечкереку и после рата пребачен је у Историјски архив Зрењанин, да би одатле шездесетих година био коначно прикључен фонду и пренет у Архив Војводине. Прво је преузета грађа сређена тако што је чинила једну целину до 1918. године, одн. упочетку није извршено разграничење на период до 1849. и после 1861. године. На основу података из радног картона види се да је током седамдесетих, па надаље вршен преглед и сређивање грађе Торонталске жупаније (подела на организационе јединице, односно тематске скупине, тј. групе докумената), санација и ламинација грађе, као и израда информативних и научно-информативних средстава. Грађа је највероватније средином осамдесетих подељена на два периода, па је грађа од 1861. године издвојена и чини засебан архивски фонд. У последње време врши се додатно сређивање грађе мањег обима, ревизија и додатно улагање новопреузетих предмета из Исроријског архива Зрењанин, откупљеног од САНУ итд. али се успостављени поредак поделе на организационе јединице не мења. Због ратних разарања, елементарних непогода и лоших услова смештаја архивске грађе у прошлости књиге су половично сачуване, док су списи већим делом сачувани. Укупно је сачувано 439 књига и на десетине хиљада списа смештених у 810 кутија.
Преузимање грађе:     На основу одлуке Краљевске банске управе Дунавске бановине, општег одељења бр. 25.262/38 од 17. октобра 1938. године да се изврши пренос бивше архиве Торонталско-тамишке жупаније из Петровграда (Зрењанин) у Државну архиву у Новом Саду, грађа је испоручивана у више наврата током 1939/40. године. Из каснијег периода сачуван је податак (примопредајни записник број 031.5-3/1-78 од 14. децембра 1978. године, 031.5-14 од 25. априла 1974. године и 031-5-2/1-06 од 03. марат 2006. године) о преузимању не великог броја предмета од Историјског архива Зрењанин и Историјског архива града Новог Сада, који припадају фонду Торонталске жупаније.(Досије фонда 1/3, 4/3 и 9/3).
Оквир и садржај:     Тамишка жупанија, као и друге жупаније, била је део државне цивилне власти, облик обласне самоуправе и основна административно-територијалне јединице преко које се преламао целокупни живот тога доба, тако да њен садржај обухвата најразличитије теме из свих области друштва. Споменимо неке групе: дописи разних државних органа, молбе и жалбе приватних лица; уредбе и упутства великог жупана и поджупана; извештаји среских начелника; постављање општинских функционера; документација о организовању, снабдевању и функционисању војске; документација о деловању цркве; списи школсог надзорништва о просветним питањима; списи о болестима и здравственој заштити; штете од елементарних непогода; изградња школа, службених зграда и инфраструктурних објеката; рад жупанијских комисија; судски списи грађанског, усменог, грунтовног и кривичног суда; финансијски прикази буџета, порез, жупанијски приходи и расходи, обвезнице, признанице и друга финансијска документација, издржавање сирочади, лимитације цена, избори за мађарски парламент, регрутни спискови итд.
Допуне:     У новије време од архивске грађе преузете од стране Архива Војводине, одређен број предмета и докумената је накнадно уложен у фонд примопредајни записник број 031.5-3/1-78 од 14. децембра 1978. године, 031.5-14 од 25. априла 1974. године и 031-5-2/1-06 од 03. марат 2006. године) о преузимању не великог броја предмета од Историјског архива Зрењанин и Историјског архива града Новог Сада, који припадају фонду Торонталске жупаније.(Досије фонда 1/3, 4/3 и 9/3). Не очекују се допуне већег обима.
Систем сређивања:     Књиге архивског фонда Торонталска жупаније сређене су према врстама, а унутар сваке хронолошки. Књиге су пописане и изнумерисане почев од редног броја један. Списи архивског фонда Торонталске жупаније сређени су по годинама а унутар година подељени на организационе јединице (групе предмета, тематске скупине). Групе предмета се понављају у свакој од година (изузетак су мање групе које се нужно не појављују у свакој години. Највећи део предмета у свакој од година представљају списи повереништва, великог жупана, поджупана, административног одбора, грађанског и кривичног суга, сиричадског стола, разни управни списи са и без сигнатура. Предмети унутар наведених група су сређени према регистратурским бројевима (по принципу провенијенције). У случају да регистратурски бројеви на предметима нису сачувани, предмети су сређивани према хронолошком принципу. Пошто је било очигледно да припадају фонду ти списи су сређени по местима унутар места хронолошки и смештени на крају фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, (1994).
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 423 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 2 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 421 БАЧКО БОДРОШКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top