RS 002 F. 423 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА II

Назив:     ТАМИШКА ЖУПАНИЈА II
Сигнатура:     RS 002 F. 423
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1861-1918
Датуми постојања творца:     1861-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 25,1, књига: 240, кутија: 71
Назив/Име ствараоца(лаца):     ТАМИШКА ЖУПАНИЈА
Историјат творца:     После периода Баховог апсолутизма, царским парентом од 20. октобра 1860. године и одлуком аустријске владе, Српско Војводство и Тамишки Банат било је укинуто и 4. јануара 1961. године била је поново успостављена Тамишка жупанија.После укидања Војне границе Тамишкој жупанији су припојени делови Јужног Баната (Бела Црква, Ковин).
Свој статус у оквиру Угарске, санкционисан аустро-угарском нагодбом из 1967. године, Тамишка жупанија задржала је све до краја првог светског рата, 1918. године. На основу мировног уговора склопљеног у Трианону 1920. године, већи део подручја Тамишке жупаније ушао у састав Краљевине Румуније, а мањи део прикључен је Краљевини СХС.
Историјат фонда/збирке:     После првог светског рата грађа се већим делом налазила у Музеју града Вршца, мањим делому Великом Бечкереку. Тридесетих година др Димитрије Кириловић пренео је један део грађе у Државни Архив Нови Сад. За време другог светског рата грађа је страдала.
Према архивистичким упуствима о формирању и разграничењу фондова, фонд је подељен према историјским периодима који су иза себе оставили различиту грађу: до 1849. (Ф.10), и од 1861. до 1918. (Ф. 423). На основу података из радног картона види се да је током седамдесетих, па надаље вршен преглед и сређивање грађе Тамишке жупаније (подела на књиге и на списе,а унутар списе хронолошки према организацијским јединицама, односно тематске скупине), као и израда информативних и научно-информативних средстава.
Преузимање грађе:     После Првог светског рата грађа се делом налазила у Музеју града Вршца, а делом (већим) у данашњем Зрењанину (Великом Бечкереку, Петровграду).Тридесетих, као и почетком цетрдесетих година, извршен је пренос грађе у Државни Архив у Новом Саду. За време Другог светског рата грађа је страдала. Из каснијег периода сачуван је податак (примопредајни записник број031.5-4/1-72 од 03.фебруара 1972. године и 031-5-2/1-06 од 03. марат 2006. године) о преузимању не великог броја предмета од Историјског архива Зрењанин и Историјског архива града Новог Сада који припадају фонду Тамишке жупаније.(Досије фонда 2/3 и 7/3)
Оквир и садржај:     Тамишка жупанија, као и друге жупаније, била је део државне цивилне власти, облик обласне самоуправе и основна административно-територијалне јединице преко које се преламао целокупни живот тога доба, тако да њен садржај обухвата најразличитије теме из свих области друштва. Споменимо неке групе: дописи разних државних органа, молбе и жалбе приватних лица; уредбе и упутства великог жупана и поджупана; извештаји среских начелника; постављање општинских функционера; документација о организовању, снабдевању и функционисању војске; документација о деловању цркве; у оквиру школског надзорништва разна просветна питања; списи о болестима и здравственој заштити; штете од елементарних непогода; изградња школа, службених зграда и инфраструктурних објеката; рад жупанијских комисија; парнице и остали судски списи грађанског, кривичног и грунтовног суда ; финансијски прикази буџета, порез, жупанијски приходи и расходи, обвезнице, признанице и друга финансијска документација, издржавање сирочади, лимитације цена, спискови имена за избор посланика у земаљску скупштину итд.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне већег обима.
Систем сређивања:     Књиге архивског фонда Тамишке жупаније сређене су према врстама, а унутар сваке хронолошки. Књиге су пописане и изнумерисане почев од редног броја један. Списи који се односе на период пре формирања Тамишке жупаније а који су ушли у састав архивског фонда сређени су према хронолошком принципу. Остали списи архивског фонда Тамишке жупаније сређени су по годинама а унутар година подељени на организационе јединице (групе предмета, тематске скупине). Групе предмета се понављају у свакој од година (изузетак су мање групе које се нужно не појављују у свакој години. Највећи део предмета у свакој од година представљају списи повереништва, великог жупана, поджупана, административног одбора, грађанског и кривичног суга, сиричадског стола, разни управни списи са и без сигнатура. Предмети унутар наведених група су сређени према регистратурским бројевима (по принципу провенијенције). У случају да регистратурски бројеви на предметима нису сачувани, предмети су сређивани према хронолошком принципу. Кутије са списима су изнумерисане почев од редног броја један. Списи и књиге су фрагментарно сачувани. Фонд садржи 240 инвентарисане књиге и 71 инвентарних јединица (кутија) са списима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС (1994)
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Изузимајући појединачне примере, грађа је добро сачувана.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 2 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 422 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 421 БАЧКО БОДРОШКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)

 

Scroll to Top