RS 002 F. 429 ПРОСВЕТНИ САВЕТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПРОСВЕТНИ САВЕТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 429
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1987
Датуми постојања творца:     1968-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,65, књига: 16, кутија: 28
Назив/Име ствараоца(лаца):     Просветни савет САПВ
Преузимање грађе:     Један део регистратурског материјала и архивске грађе овог фонда је преузет заједно са секретаријатима покрајинских органа управе, 1980. године од Службе за опште и заједничке послове – Писарнице Покрајинских органа управе ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. 031. 5-4/80 од 17. септембра 1980. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 186 преузето је укупно 126 м регистратурског материјала. Други део грађе је преузет 1986. године од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарнице ( Записник о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-18 од 9. децембра 1986. године )и налазио се у регистратурски сређеном стању по класификационим ознакама од 01 – 09. Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр.241, тада је преузето 2,1 м регистратурског материјала. Према подацима из Радног картона, 2010. године је примљено у Архив 14 књига записника које припадају Просветном савету. Последњи део архивске грађе ( финансијска документација – платни спискови и завршни рачуни ), у количини од 0,10 м, је преузет 2013. године од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-11/2-13 од 25. марта 2013. године ).
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: евиденцију аката, записнике са седница Просветног савета, стенографске белешке са седница Просветног савета, податке о раду и проблемима Савета, као и сарадњи са сродним установама, затим материјале са седница Савета, извештаје, планове и програме рада, разне материјале о стању и проблемима одобравања, штампања и увоза уџбеника из суседних земаља у којима се настава изводи на језицима народности.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је примљена у несређеном стању. Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала и сређивање одабране архивске грађе. Одабрана архивска грађа је сређена хронолошки, по бројевима деловодног протокола. Архивска грађа која је примљена 2013. године није припојена фонду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.
Scroll to Top