RS 002 F. 535 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 535
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1975-1990
Датуми постојања творца:     1974-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,40, књига: 21, кутија: 22
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за социјалну заштиту Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузет 1995, 2005. и 2010. године. Први део регистратурског материјала, у количини од 20 м, је преузет, заједно са СИЗ-ом за дечју заштиту Војводине, од Министарства за рад, борачка и социјална питања, Ресор социјалне заштите , Служба у Новом Саду ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. II 031.5-6/3-95 од 17. новембра 1995.године ). Други део регистратурског материјала преузет је од Извршног већа АП Војводине, Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, 2005. године ( Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-17/2-05 од 7. децембра 2005. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 364 преузето је 5,70 м регистратурског материјела који обухвата период од 1975 – 1990. године. Трећи део архивске грађе и регистратурског материјала је преузет од Извршног већа АП Војводине, Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, 2010. године ( Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-10/2-10 од 5. октобра 2010. године ). Тада је према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 391, преузето је 0,20 м списа који обухватају период од 1982 – 1990. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: нормативна акта; преписку СИЗ-а са другим установама ( геронтолошки центри, домови за смештај лица ометених у развоју и др. ) у вези са разматрањем нацрта програма развоја социјалне заштите; обавештења о извршеним уплатама средстава наплаћених казни за прекршаје; преписку у вези са достављањем података о здравственој заштити установа и организација; преписку у вези са одржавањем седница друштвено-политичких организација и органа управе; уговоре са разним домовима којима су утврђене цене услуга у установама социјалне заштите; преписку у вези са доношењем одлука о усвајању самоуправних споразума; преписку у вези са доношењем друштвених договора; преписку у вези са доделом социјалне помоћи социјално угроженим лицима; преписку са међународним социјалним организацијама; цене услуга ОУР социјалне заштите ( домови за смештај лица ометених у развоју или старих лица ); самоуправне споразуме; материјале са седница Председништва Скупштине СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине, материјале са седница Извршног одбора Скупштине СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине; материјале са седница Изборне комисије СИЗ-а; материјале са седница Комисије за основну делатност; материјале Координационог одбора СИЗ-а за социјалну заштиту република и покрајина ( предлози програма рада, споразуми о сарадњи и др.); план рада Стручне службе СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине; анализе и белешке СИЗ-а о резултатима пословања, остваривању планова рада, материјале са састанка представника установа за заштиту деце и децу без родитељског старања и др; доделу средстава од стране СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине установама за смештај деце и омладине, геронтолошким центрима и другим установама; извештаје о обиласку домова и др. по местима; смештај лица по домовима на рачун СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине ( захтеви за смештај, решења о смештају, уговори између СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине и установа за смештај лица и др. ) по местима; финансијску документацију; техничку документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Регистратурски материјал ( први део )овог фонда примљен је заједно са регистратурским материјалом СИЗ-а за дечју заштиту Војводине. У Архиву је извршено разграничење ова два фонда. После преузимања друга два дела регистратурског материјала СИЗ-а за социјалну заштиту Војводине приступило се сређивању грађе. Сређивање архивске грађе вршено је по принципу провенијенције, поштујући канцеларијско пословање творца, али с обзиром на то да мањи број деловодних књига није сачуван, део архивске грађе је разврстан по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 536 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ФОНД)
RS 002 F. 329 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНА ИСТРАЖИВАЊА (ФОНД)
Scroll to Top