RS 002 F. 534 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕСТРАДНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ВОЈВОДИНАКОНЦЕРТ” СА П.О.

Назив:     ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕСТРАДНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ВОЈВОДИНАКОНЦЕРТ” СА П.О.
Сигнатура:     RS 002 F. 534
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-2007
Датуми постојања творца:     1976-2000
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,45, аудио касета: 37, видео касета: 2, грамофонска плоча: 108, диплома: 7, књига: 22, кутија: 37, матрица: 88
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друштвено предузеће за естрадну и издавачку делатност “Војводинаконцерт” са потпуном одговорношћу
Преузимање грађе:     Грађа „Војводина Концерт“ преузета је од Удружења музичких уметника и извођача “Војводина тон”, Нови Сад, према Записнику о примопредаји архивске грађе Архива бр. II 031.5-3/2-08 од 3.4.2008. године , у укупној дужини од 9,35 м. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 377.
Оквир и садржај:     Фонд садржи следећу грађу: деловодни протоколи, матична књига службеника, књиге основних средстава, архивска књига, преписка по деловодном протоколу; статути, правилници, самоуправни споразуми; записници са седница Зборова радних људи и других састанака; документација у вези са гостовањима домаћих и страних естрадних уметника у иностранству и СФРЈ; регистри уговора о ангажовању естрадних извођача; документација о раду у оквиру ПЈ за туризам “Војводина”; документација о судском спору поводом неодржаног концерта “Boney M”; материјали Комисије за доделу стамбених кредита; завршни рачуни; исплатне листе и картотека ЛД; пријаве података о утврђеном ЛД и радном стажу; картотека основних средстава; уговори о закупу и адаптацији пословних просторија, пројекти адаптације и др; предмети финансијских и других инспекција; ѕахвалнице, персонални досијеи; аудиовизуелни материјали ООСС: матрице, ЛП плоче, видео и аудио касете и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Примљена грађа је сређена у току 2010. године. Пошто су деловодни протоколи вођени неправилно и недоследно, грађа је мањим делом систематизована на основу регистратурског пословања творца фонда у оквиру преписке по годинама, а у оквиру година по бројевима деловодног протокола и класификационим ознакама, док је већи део грађе систематизован по принципу тематског сређивања.
Према Правилнику о канцеларијском пословању класификационе ознаке организационих јединица у РО су:
– 01 – Секратаријат
– 02 – Пословна јединица Нови Сад
– 03 – Рачуноводство
– 04 – Пословна јединица Сремска Митровица.
Ове класификационе ознаке појављују се у преписци почев од 1982. године, као и ознака “01-и”, која се односи на предмете Издавачке делатности.
Већи део грађе је сређен у оквиру тематских група и серија докумената.
Грађа предфондовског периода (1969-1976) односи се на Матичну књигу службеника која је започета још 1969. године у Удружењу естрадних уметника и извођача САП Војводине, затим је од 1973. године са оснивањем Савеза удружења естрадних уметника и извођача Војводине настaвљено њено вођење у Савезу, а након формирања ОУР „Војводина Концерт“ 1976. године и у овој РО. То је урађено зато што су исти службеници били запослени у свим тим организацијама, тј. са формирањем нове организације они су само формално мењали место запослења. У персоналним досијеима службеника тако се налазе и решења о радном односу, решења о премештају радника на друга радна места и решења о распоређивању радника радне заједнице Савеза на послове и радне задатке из периода 1969-1976, а међу личним документима налазе се и документи из ранијег периода (изводи из матичне књиге рођених и венчаних, фотокопије диплома о завршеном школовању, и др).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и у облику аудио-визуелних докумената (матрица, ЛП плоча, аудио и видео касета).
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 533 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top