RS 002 F. 68 ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН – СВИЛОЈЕВО – АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН – СВИЛОЈЕВО – АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 68
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     АПАТИН
Распон грађе:     1894-1940
Датуми постојања творца:     1899-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,84, књига: 45, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пригревица – Свети Иван – Свилојево – апатинска задруга за одводњавање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967),архивску грађу насталу радом водних задруга са овог подручја до 1945. године. Међу примљеном архивском грађом налазила се и архивска грађа Пригревица – Свети Иван – Свилојево – апатинске водне задруге за одводњавање унутрашњих вода – Апатин. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројевима 62 и 73.( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Према подацима из наведене књиге тада је примљено 20 свежњева и 23 књиге који су настали радом ове водне задруге. Историјски архив из Сомбора предао је Архиву Војводине 1974.године архивску грађу водних задруга са овог подручја. ( Записник о примопредаји 031.5-12/1974). У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 165. Према подацима из радног картона фонда Ф.68 може се предпоставити да је међу запримљеном грађом била и архивска грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; записници скупштинских и одборских седница; земљишне књиге поплављеног подручја; регистри поседника плавних површина; подаци о организацији пословања водне задруге и раду органа управљања ( статити, правилници, записници скупштине, одбора, годишњи извештаји о раду водне задруге);техничка архивска грађа ( прегледне карте, планови пумпа, станице и моста, чишћење канала, радови и реконструкције на пумпи); финансијска документација( искази промета, прорачуни, завршни рачуни) и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране три тематске групе ( ф; ц; г ). Групу ф) чине организациона питања задруге; групу ц) чини техничка, а групу г) финансијска документација. Један део архивске грађе је устројен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, док је други део устројен хронолошки по годинама и тематици.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 414 АПАТИНСКА ВОДНА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top