RS 002 F. 69 ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ ВОДА СОМБОРА И ОКОЛИНЕ

Назив:     ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ ВОДА СОМБОРА И ОКОЛИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 69
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1885-1945
Датуми постојања творца:     1900-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,62, књига: 82, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задруга за одвађање вода Сомбора и околине
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967.године ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архавску грађу насталу радом водних задруга са овог реонског подручја, а која је настала до 1945.године. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа настала радом Задруге за одвађање вода Сомбора и околине – Сомбор. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројевима 61 и 72 ( напомена: Пољопривредни архив се фузионисаo са Архивом Војводине 1968. године). Историјски архив у Сомбору предао је Архиву Војводине 1974. године (Записник о примопредаји 031.5-12/1974), архивску грађу водних задруга са овог подручја. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 165. Према подацима из радног картона фонда и историјата архивског фонда
( напомена: Уз Записник о примопредаји није направљен попис архивске грађе) , може се предпоставити да се међу примљеном грађом налазио и део грађе ове водне задруге. Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књиге евиденције; катастарски поседовни листови; регистри парцела; подаци о организацији пословања водне задруге и раду органа управљања (списи о оснивању задруге, записници са седница поседника у вези припајања општине Крњаја у водоплавно подручје задруге); техичка архивска грађа ( хидрографске карте, деобни нацрти, проширење одвајања водоплавних површина, планови тригонометријских тачака задружног подручја, пројекти проширења подручја Мостонге – одводњавање и чишћење Мостонге, подаци о каналским мрежама, пројекти чишћења канала, пројекти зидања моста на главном каналу, пумпне станице, реконструкције и продубљивања на железничкој прузи); финансијска документација ( завршни рачуни, предрачуни, спискови надница); персонални подаци и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Архивска грађа је подељена на три тематске групе ( ф; ц; г ). Групу ф) чине организациона питања задруге; групу ц) чини техничка, а групу г) финансијска документација. У оквиру група грађа је једним делом устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а другим делом хронолошки по годинама и тематици.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 453 СОМБОРСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top