RS 002 F. 72 КОВИН – ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     КОВИН – ДУБОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 72
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КОВИН
Распон грађе:     1870-1945
Датуми постојања творца:     1906-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,48, књига: 15, кутија: 24
Назив/Име ствараоца(лаца):     Ковин – дубовачка задруга за одбрану од поплаве и одвађање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Панчеву предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967.године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом Ковин – дубовачке задруге за одбрану од поплаве и одвађање унутрашњих вода – Ковин. Примљено је 39 књига и 107 кутија. Подаци о овом пријему могу се видети и кроз Извештај о извршеном програму рада Архива Војводине за 1968. годину (ф.121. 01-64/1968),
( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.72 чине: књиге евиденције; књига записника органа Задруге; главна књига о површинама коришћеним за насипе и канале; катастарски подаци за места: Делиблато, Дубовац; Гаља, Ковин и Мраморак; именици власника водоплавног земљишта по местима; књига багерског рада Лапског и Високообалног канала; подаци о раду органа управљања: записници Скупштине, Управног одбора, листе делегата за Скупштину, сазиви скупштина, нацрт Закона о водним задругама, правилници задруге, извештаји о раду задруге, правилници о дужностима запосленог особља, преписка и одлуке у вези са поседовним променама, катастарски подаци и промене, листе поседника – чланова задруге, спискови промена власништва земље код чланова задруге, спискови аграрних иннтересената; техничка архивска грађа: нацрти заштитног насипа, црпне станице, грађевински дневик главног инжењера, ситуациони план за црпну станицу, план одбране од поплаве, спискови материјала за одбрану од поплаве, оправке пумпних станица, просецање насипа – испуст воде, издавања у закуп задружних ораница, набавка моторне механизације; финансијска документација: завршни рачуни, буџети, наплата водног доприноса и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Приликом сређивања фонда Ф.72 није се примењивало „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961.године. Фонд је једним делом сређен по принципу провенијенције, односно регистратурског пословања творца фонда а другим делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је и у групанма устројена хронолшки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 370 ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 126-6.3 V ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ПОДФОНД)

 

Scroll to Top