RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД

Назив:     ОКРУЖНИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 79
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1876-1953
Датуми постојања творца:     1918-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 73,22, књига: 121, кутија: 556
Назив/Име ствараоца(лаца):     Окружни суд
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа фонда 79. преузиман је у Архив Војводине у неколико наврата: 1961. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 02-149 од 31. марта 1961. године; 1928-1955. год. у количини 511 фасцикли – 64 m), у Књизи улазног инвентара овај део заведен је под бројем 78; 1962. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 01-268 од 6. октобра 1962. године; ? – 1932. год. у количини 988 свежњева, 377 књига и 1351 штампаних књига, новина и часописа), у Књизи улазног инвентара бр. 83; 1963. године (нема Записника о примопредаји архивске грађе, али се у Књизи улазног инвентара – друга књига, види да је грађа примљена 4. маја 1963. године, под редним бројем 1; 1883-1949. год. од Задружног архива Војводине, у количини од 98 кутија и 4 књиге); 1964. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 01-382 од 14. децембра 1964. године; 1934-1954. год,од Окружног суда – Нови Сад, у количини од 481 фасцикле), у Књизи улазног инвентара бр. 96; 1968. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-1138 од 11. октобра 1968. године; 1934-1963. год. од Окружног суда – Нови Сад, у количини од 259 фасцикли), у Књизи улазног инвентара бр. 113; 1973. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-10/1973 од 4. октобра 1973. године; 1959-1963. год, од Окружног суда – Нови Сад, у количини од 80 m), у Књизи улазног инвентара бр. 154); 1974. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-2 од 11. априла 1974. године; 1938-1964. год, од Окружног суда – Нови Сад, у количини од 183 кутије и 9 књига – 23 m), у Књизи улазног инвентара овај део заведен је под бројем 160.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 79. чине: оснивање, организација, обезбеђивање услова за рад (кадрови, зграде, финансијска средства) Окружног суда после стварања К СХС; оснивање и организација других правосудних органа на подручју Бачке, Баната и Барање; оснивање и организација разних органа управе и државних установа; проблеми надлежности и односа између нижих и виших органа правосуђа; кривични предмети одраслих лица и старијих малолетника, злочини млађих малолетника; кривични предмети по Зак. о штампи; кривични призивни предмети; извештаји судског затвора о пријему и отпуштању затвореника; жалбе на решења среских судова; грађанско одељење; стечајни предмети; грађански парнични предмети; поравнања ван стечаја; проглашења лица умрлим; меничне тужбе; предмети у вези са усвајањем и старатељством; комасација, експропријација; старатељство над другим лицима; усвајање или одбацивање пресуда донетих од стране нижих инстанци; кривични предмети за које су домаће и стране власти тражиле извршење процесних радњи; предмети у вези са оснивањем фирми из области привреде и банкарства, задруга и слично, о њиховој ликвидацији, стечајни поступци; предмети у вези са регулисањем инвалиднине ратним инвалидима и права на државну помоћ, и друго.
Допуне:     Према тренутним подацима не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда 79. сређена је по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, у оквиру одељења: Судска управа, Кривично и грађанско (парнично и ванпарнично) одељење, КЗП (Кривични предмети одраслих лица и старијих малолетника), КПР (Кривични призивни предмети), Стечајни предмети, Поравнања ван стечаја, Група Т – Окружни као трговачки суд, група ОГ, МЕН (меничне тужбе), група ИНВ, Р (Предмети у вези са усвајањем и старатељством, комасација и експропријација), ПЛ, С (Старатељство над другим лицима), група ДИСЦ (Новосадски судбени сто као Дисциплински суд), група КРО, Надзорништво казнионе Окружног суда и друго. У фонду се налази једна тематска група – Разно.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 89 АПЕЛАЦИОНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 90 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 100 ОДЕЉЕЊЕ “Б” БЕОГРАДСКОГ КАСАЦИОНОГ СУДА (ФОНД)
RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
Scroll to Top