RS 002 F. 92 ТРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА

Назив:     ТРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА
Сигнатура:     RS 002 F. 92
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1947
Датуми постојања творца:     1919-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 42,97, књига: 134, кутија: 309
Назив/Име ствараоца(лаца):     Трговинско-индустријска и занатска комора
Историјат фонда/збирке:     Архива бивше Трговинско-индустријске и занатске коморе се за време и након окупације налазила у згради Коморе, заједно са архивом бивше Новосадске ефектне и продуктне берзе (Ф.173 787-4631/1946 I-1). Према допису Ликвидационе комисије Трговинско-индустријске коморе у Новом Саду од 15.07.1948. (Ф.121 327/1948) Архив Војводине се обавештава да му се ставља на располагање целокупна архива Коморе као и остаци архиве бивше новосадске Берзе. На исти документ је руком дописан податак да је на основу усменог договора са Комисијом, архива Коморе остала у просторијама бивше ТИЗ коморе, због претпоставља се, недостатка смештајних могућности Архива. Овај податак потврђује документ Ф.121 544/1948 од 03.11.1948. у ком пише да се у сутерену зграде бивше Коморе налази архива Коморе заједно са архивом Удружења индустријалаца у Новом Саду, која је у то време била у процесу ликвидације.
Преузимање грађе:     Архивска грађа овог фонда је преузимана у више наврата.
Према записнику о примопредаји архиве бивше Трговинско-индустријске и занатске коморе у Новом Саду сачињене између Архива Војводине и Занатске коморе АПВ 05.10.1957. године (Ф.121 1113/1957) предата је архивска грађа која обухвата рад бивше Коморе од 1919. године “до њеног укидања” (1948.), као и списак досијеа и шема архиве (Ф.92 и Ф.173). Пописа материјала нема.
Архив Војводине је део регистратурског материјала Трговинско-индустријске и занатске коморе који се односи на период 1919-1948 (Ф.92 и Ф.173) примио од Привредне коморе Војводине 1961. године, у количини од 808 фасцикли и 164 књига. Овај пријем је заведен под бројем 43 у књизи улазног инвентара. (Податак није у потпуности тачан, с обзиром да је Привредна комора основана Законом о образовању јединствених привредних комора за подручја аутономних јединица, који је усвојила Народна скупштина НР Србије 09.06.1962. године. Ова комора је почела са радом 01.11.1962. године. Претпостављам да се ради о Трговинској комори, која је ушла у састав Привредне коморе).
Део грађе је примљен од Покрајинске привредне коморе – Савета за занатство и комуналну привреду 22.11.1962. године (Записник о пријему Ф.121 01-329/1962), приликом преузимања архиве бивше Занатско-комуналне коморе АПВ. Тада је примљена архивска грађа из периода 1932-1950, која припада фондовима Архива Војводине Ф.137, Ф.92, Ф.163 и Ф.194, као и грађа која је 1966. године предата Историјском архиву Зрењанин (ИАЗ Ф.98). Према попису овог записника материјал под бр. II, односно досијеи од бр.6 до 26, који се односе на Мајсторску испитну комисију при Комори за период 1937-1941. припада Ф.92, док се досије бр.27 односи на грађу ратног периода, односно испитне комисије за време окупације, што представља грађу Ф.163. Овај пријем је заведен под бројем 55 у књизи улазног инвентара.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; преписи судских регистара; оснивање, организација и рад Коморе, других комора, савеза, удружења и осталих привредних асоцијација; мрежа удружења на подручју Коморе; стање, проблеми и рад на унапређењу делатности у трговини, индустрији, занатству, банкарству, угоститељству и саобраћају; набавка сировина, извоз, увоз, царине и порези; производња и продаја робе; кредитирање привреде; кадрови у привреди, њихово школовање и допунско усавршавање; заједничке акције трговинско-индустријских и занатских комора у циљу решавања питања од заједничког интереса; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Сређивање архивске грађе је извршено у периоду од 1961-1966 и 1980-1983 г.
Архивска грађа се састоји од књига и списа. Списи се деле на:
– преписку (1919-1936) сређену хронолошки према бројевима деловодног протокола,
– преписку одложену према класификационим ознакама I – XXXIII (1937-1941), такође сређену хронолошки по бројевима деловодног протокола у оквиру сваке групе и подгрупе,
– тематске групе сређене хронолошки према бројевима засебног деловодног протокола у оквиру сваке групе и подгрупе,
– тематске групе формиране у Архиву у ком су списи без деловодног броја, одложени на основу тематике и хронологије.
Аналитички инвентар је израђен за целокупну преписку, преписку одложену према класификационим ознакама I – XXXIII, као и за архивске јединице тематских група формираних у Архиву (1720 аналитичка описа).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 173 ТРГОВИНСКО – ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 284 ТРГОВИНСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top