Визуре: Избор научно-популарних чланака, критика и стручних есеја

Визуре: Избор научно-популарних чланака, критика и стручних есеја

Аутор: Кристијан Обшуст

Главни и одговорни уредник: др Небојша Кузмановић
Уредник: Ивана Гојковић, архивист
Рецензенти:
Проф. др Драгана Радојичић, научни саветник, Етнографски институт Српске академије наука и уметности
Др Бојана Богдановић, виши научни сарадник, Етнографски институт Српске академије наука и уметности

Прелом: Александар Павловић

ПРЕДГОВОР

Књига социјалног антрополога и археолога Кристијана Обшуста под називом Визуре: Избор научно-популарних чланака, критика и стручних
есеја, представља четврто штампано издање овог аутора које је публиковано у склопу богате издавачке делатности Архива Војводине. Изузев његове друге научне монографије објављене у склопу Едиције Студије и огледи 2019. године под називом Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства, као и стручне тројезичне монографије, чији сам коаутор, која је у склопу исте архивске едиције публикована 2019. године под називом Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији, Архив Војводине је 2021. године објавио и његову књигу Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина.

Четврта публикација Кристијана Обшуста у издању Архива Војводине, а иначе седма по реду коју потписује овај аутор, заправо представља збирку његових изабраних научно-популарних и стручних чланака који се односе на различите теме из области архивистике, као и на различите области које се могу подвести у ширем смислу под одредницу интердисциплинарних студија. Поред шест научно-популарних чланака, у књизи су публикована и три краћа текста, који се могу класификовати као стручни есеји, тј. критике. Сви објављени радови, односно текстови у књизи, претходно су публиковани у оквиру научне и стручне периодике, као и на тематским интернет порталима. Аутор је, у складу са тематиком и формом текстова, књигу концепцијски поделио у три основне целине: архивистика, интердисциплинарне студије и стручни есеји и критике. Тематска разноврсност текстова публикованих у овој књизи, као и сама њена концепција, у смислу садржаја произилазе из вокације и академских интересовања аутора. Када је реч о самом наслову књиге „Визуре”, иако наизглед нејасан и свакако додатно појашњен поднасловом, он у себи заправо садржи једну семантичку форму кроз коју се ишчитава истраживачки приступ у објављеним радовима који се условно може дефинисати као ауторова тежња да приликом писања и обједињавања ширег тематског опсега чланака анализама приступа дубински, а надасве из епистемолошких и критички заснованих позиција.

Др Небојша Кузмановић

Scroll to Top