Читаоница

КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

Сви имају право да под једнаким условима користе архивску грађу која се чува у Архиву Војводине.

Архивска грађа се користи у Читаоници – Сали за истраживаче Архива.

За коришћење архивске грађе потребно је попунити захтев за коришћење архивске грађе.

Архивска грађа се може користити након добијеног одобрења за коришћење архивске грађе о којем решењем одлучује директор Архива или овлашћено лице. По жалбама против овог решења у другом степену одлучује Министарство културе и информисања.

Корисник након добијања одобрења за коришћење архивске грађе се упознаје са Одлуком о начину коришћења архивске грађе у Архиву Војводине (број: I-010-3/1-21 од 5. 4. 2021. г.) и информативним средствима о архивској грађи.

На коришћење се по правилу дају микрофилмске или дигиталне копије архивске грађе.

За коришћење архивске грађе у рекламне сврхе, стицања добити, за умножавање и објављивање докумената, потребна је посебна дозвола Архива.

Умножавање архивске грађе врши се по Ценовнику Архива Војводине.

Архивска грађа, по правилу, доступна је за коришћење након истека рока од 30 година од дана њеног настанка.

Архивска грађа која садржи податке који се односе на одбрану земље и националну безбедност, као и на привредне и друге интересе Републике Србије, доступна је за коришћење по истеку рока од 50 година од дана настанка, ако посебним прописом није другачије одређено.

Архивска грађа се не даје на коришћење: ако је њен стваралац, ималац, давалац или дародавац приликом предаје у писаној форми поставио ограничења у погледу њеног коришћења; ако је у процесу сређивања, обраде, конзервације и рестаурације; ако стручни савет архива утврди да се може користити само под посебним условима; ако директор архива процени да би њеним коришћењем могли да буду повређени интереси државе или права грађана; ако је у оштећеном стању и ако је у току припрема за њено објављивање у издању архива.

Услуге читаонице

  • На захтев корисника Архив Војводине може да изда фотокопије, фотографије и дигиталне копије докумената.
  • Захтев за фотокопирање даје се овлашћеном лицу, а оно обавештава корисника када може преузети копије.

Обавезе корисника

  • Корисник је дужан да се придржава Одлуке о начину коришћења архивске грађе и раду Читаонице Архива Војводине.
  • Уколико се истражује архивска грађа ради писања стручног рада или књиге, корисник је у обавези да Архиву пошаље примерак објављеног рада или књиге.

Радно време

  • Радно време читаонице је од 8.00 до 14.00 часова, сваког радног дана од понедељка до петка, уколико није посебном одлуком другачије одлучено.

Лица за контакт:

Јованка Алимпић Вујичић

Читаоница: 021/489-18-29

Одлука o нaчину коришћења архивске грађе у Архиву

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења архивске грађе и раду Читаонице

Захтев за коришћење архивске грађе

Ценовник

Scroll to Top