Јавне набавке – Радови 2014

ЈН 04/14
Предмет јавне набавке, радови: Текуће поправке зграде – санација капиларне влаге и санација подземних вода у сутерену објекта Архива Војводине, и то фазно, технички посебно изводљивог дела

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Измене и допуне бр. 1. Конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке:  ЈН 04/14
Предмет јавне набавке, радови: Текуће поправке зграде – санација капиларне влаге и санација подземнихвода у сутерену објекта Архива Војводине, и то фазно, технички посебно изводљивог дела
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 22.09.2014. до 1000
Нови рок за подношење понуда: 23.09.2014. до 1000
Отварање понуда: 22.09.2014. у 1030
Нови рок за отварање понуда: 23.09.2014. у 1030

Scroll to Top