Јавне набавке – Услуге 2015

ЈН 01/15
Предмет јавне набавке: Услуга израде пројектно техничке документације са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација (електричних и термотехничких) у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 35

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 01/15
Предмет јавне набавке: Услуга израде пројектно техничке документације са предмером и прорачуном реконструкције и инсталација (електричних и термотехничких) у објекту Архива Војводине у Новом Саду, Дунавска 35
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 06.04.2015. до 1000
Отварање понуда: 06.04.2015. у 1030
Питања и одговори

Питање и одговор бр.1.
Scroll to Top