RS 002 F. 158 НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД

Назив:     НОВОСАДСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ СУД
Сигнатура:     RS 002 F. 158
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1944
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 14,60, књига: 16, кутија: 115
Назив/Име ствараоца(лаца):     Újvidéki Királyi törvényszék
Преузимање грађе:     Архив Војводине је од писарнице Окружног суда у Новом Саду 27.09.1962.г преузео архивску грађу и регистратурски материјал (Примопредајни записник 01-268/1-62) правосудних органа из периода Краљевине Југославије, са седиштем у Новом Саду (Окружног суда, Апелационог суда, Државног правобранилаштва, Државног тужилаштва и Одељења “Б” београдског касационог суда), у укупној количини од 988 свежњева списа, 377 књига и 1351 штампаних књига, новина и часописа. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 83. Не постоји детаљан попис примљене грађе, али се у записнику спомиње да је “грађа настала углавном до ослобољења” и да је “углавном на српском језику”, из чега се може закључити да се ту налазила и грађа Окружног суда из ратног периода одн. 1941-1944. на мађарском језику.
Део архивске грађе овог фонда је издвојен из грађе Окружног суда који је примљен 1968. године (Записник о примопредаји арх. грађе бр. 03-1138 од 11.10.1968. године, Књига улазног инвентара АВ бр. 113) у укупној количини од 150 фасцикли списа из периода 1942-1944.
Постоји могућност да је мањи део грађе дошао у Архив приликом пријема грађе Окружног суда 1963.г. и два пута у 1964. г, али се то не може потврдити.
О пријему грађе 1963. године се, с обзиром да не постоји ни записник, ни попис примљене грађе, зна само да је извршен 04.05.1963. године (Књига улазног инвентара АВ – друга књига, бр. 1) од бившег Задружног архива Војводине и да се грађа односи на период 1883-1949, у количини од 4 судских регистара и 98 кутија сређене документације.
Иако из 1964. г. постоји примопредајни записник (Примопредајни записник б.б./1964 (број Среског архива Нови Сад 54/4, Књига улазног инвентара АВ бр. 94) из њега сазнајемо само да је Архив Војводине 18.06.1964. године од Државног архива среза Нови Сад преузео архивску грађу и регистратурски материјал правосудних органа из периода Краљевине Југославије са седиштем у Новом Саду (Окружног суда, Апелационог суда и Касационог суда), у укупној количини од 167 фасцикли, од које грађи Окружног суда припада 161 фасцикла.
Према записнику другог пријема грађе Окружног суда у 1964. години (Записник о примопредаји арх. грађе бр. 01-382 од 14.12.1964. г, Књига улазног инвентара АВ бр. 96) примљени су грађански предмети и К. предмети из 1941. године, за које се не зна да ли су датирали из времена окупације, те тако уложени у ф.158 или су остали у Ф.79.
Оквир и садржај:     Евиденција аката; рад и проблеми Суда; персонална питања судија и службеника; кривични предмети; бракоразводне парнице, проглашења ништавности брака; радни спорови,признавање очинства; преступи против државног монопола; стечајни предмети и принудна поравнања ван стечаја; предмети оставине, имовинских односа, грунтовни предмети; затворски предмети; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву Војводине је 1964. године извршено регистратурско сређивање по организационим јединицама. У годинама 1968,1969 и 1971. је такође вршено регистратурско сређивање, али само накнадно пронађене грађе и обједињавање са раније сређеном грађом.
Архивска грађа је одложена по одељењима, хронолошки према бројевима деловодног протокола. Међутим документи исте врсте се у неким случајевима налазе на два места. До овога је дошло зато што су у самом Окружном суду неки предмети започети за време Краљевине Југославије, те су они поред редовних ознака (напр. B – кривични, P – грађански) добијали и ознаку R. Тако су настале серије B, P, итд. и серије B(R), P(R), итд.
Грађа је подељена на 11 серија:
1. Председништво (EL)
2. Кривични предмети започети за време Краљевине Југославије (B(R))
3. Кривични предмети (B)
4. Кривични предмети малолетника (FBL)
5. Грађански предмети започети за време Краљевине Југославије (P(R))
6. Грађански предмети (P)
7. Грађански предмети које je решавао и Апелациони суд (PF)
8. Грађански предмети имовинских и грунтовних спорова које je решавао и Апелациони суд (PKF)
9. Стечајни предмети (CS)
10. Предмети принудног поравнања ван стечаја (KE)
11. Грађански и кривични предмети започети за време Краљевине Југославије (R)
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)

 

Scroll to Top