RS 002 F. 173 ТРГОВИНСКО – ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА

Назив:     ТРГОВИНСКО – ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА
Сигнатура:     RS 002 F. 173
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1932-1950
Датуми постојања творца:     1945-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 33,42, књига: 13, кутија: 276
Назив/Име ствараоца(лаца):     Трговинско-индустријска комора
Историјат фонда/збирке:     Архива бивше Трговинско-индустријске и занатске коморе се за време и након окупације налазила у згради Коморе, заједно са архивом бивше Новосадске ефектне и продуктне берзе (Ф.173 787-4631/1946 I-1). Према допису Ликвидационе комисије Трговинско-индустријске коморе у Новом Саду од 15.07.1948. (Ф.121 327/1948) Архив Војводине се обавештава да му се ставља на располагање целокупна архива Коморе као и остаци архиве бивше новосадске Берзе. На исти документ је руком дописан податак да је на основу усменог договора са Комисијом, архива Коморе остала у просторијама бивше ТИЗ коморе, због, претпоставља се, недостатка смештајних могућности Архива. Овај податак потврђује документ Ф.121 544/1948 од 03.11.1948. у ком пише да се у сутерену зграде бивше Коморе налази архива Коморе (и део архиве Берзе) заједно са архивом Удружења индустријалаца у Новом Саду, која је у то време била у процесу ликвидације.
Преузимање грађе:     Архивска грађа овог фонда је преузимана у више наврата.
Према записнику о примопредаји архиве бивше Трговинско-индустријске и занатске коморе у Новом Саду сачињене између Архива Војводине и Занатске коморе АПВ 05.10.1957. године (Ф.121 1113/1957) предата је архивска грађа која обухвата рад бивше Коморе од 1919. године “до њеног укидања” (1948.), као и списак досијеа и шема архиве (Ф.92 и Ф.173). Пописа материјала нема.
Архив Војводине је део регистратурског материјала Трговинско-индустријске и занатске коморе који се односи на период 1919-1948 (Ф.92 и Ф.173) примио од Привредне коморе Војводине 1961. године, у количини од 808 фасцикли и 164 књига. Овај пријем је заведен под бројем 43 у књизи улазног инвентара.
(Податак није у потпуности тачан, с обзиром да је Привредна комора основана Законом о образовању јединствених привредних комора за подручја аутономних јединица, који је усвојила Народна скупштина НР Србије 09.06.1962. године. Ова комора је почела са радом 01.11.1962. године. Претпостављам да се ради о Трговинској комори, која је ушла у састав Привредне коморе).
Оквир и садржај:     Записници седница одбора делегата 1944-1945; регистрације трговинских и угоститељских радњи; регистрације индустријских предузећа; евиденције власника фирми; подаци о раду Коморе; подаци о обнови послератне привреде у Војводини; рад на интензивирању трговине, угоститељства и индустрије; мајсторски испити; рад удружења трговаца, угоститеља; итд.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа се састоји се од књига и списа. Списи се састоје од:
– преписке одложене према класификационим ознакама I – XXXIII, хронолошки, по бројевима деловодног протокола у оквиру сваке групе и подгрупе,
– серије докумената:
– регистрације трговинских и угоститељских радњи (ТУ) 1945.г;
– регистрације индустријских радњи 1945.г;
– овлашћења: индустрија, трговина, занатство и угоститељство;
– мајсторски испити 1945-1950;
у оквиру којих су списи одложени хронолошки према бројевима деловодног протокола.
За архивске јединице серије: Регистрације трговинских и угоститељских радњи 1945. г, израђен је именски регистар, док је за серију: Регистрације индустријских радњи 1945. г израђен аналитички инвентар (854 аналитичка описа), предметни и географски регистар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 163 СЕГЕДИНСКА ТРГОВИНСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА, ИСПОСТАВА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 92 ТРГОВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКА И ЗАНАТСКА КОМОРА (ФОНД)
RS 002 F. 284 ТРГОВИНСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 194 ЗАНАТСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top