RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 198
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1985
Датуми постојања творца:     1946-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 595,51, књига: 200, кутија: 4037, свежањ: 155
Назив/Име ствараоца(лаца):     Извршно веће Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и и регистратурски материјал настали радом Извршног већа Војводине примљени су у Архив Војводине од писарнице Извршног већа у тринаест наврата, Прва примопредаја је извршена 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92), када је преузето 56 књига и 537 пакета за период 1945-1962. година. Друга примопредаја је извршена 13. октобра 1972. године (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-13, улазни инвентар Архива Војводине бр. 151) и преузето је 50 метара архивске грађе и регистратурског материјала за 1953-1962. годину. Трећа примопредаја је извршена 14. јануара 1974. године (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 162) и преузето је 8,80 метара за 1958-1967. годину. Четврта примопредаја је извршена 31. маја 1978. године у количини од 20 метара (Записник о примопредаји бр. VII 031-11, нема уписа у улазном инвентару Архива Војводине). Пета примопредаја је извршена 4. фебруара 1980. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-2, улазни инвентар Архива Војводине бр. 184) када је преузето 20 метара за 1955-1974. годину. До шесте примопредаје архивске грађе и регистратурског материјала је дошло 1. фебруара 1994. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 322) када је преузето 10 метара за 1973-1980. годину. Седма примопредаја је извршена 11-12. априла 1994. године (податак из радног картона досијеа фонда – нема Записника о примопредаји, улазни инвентар Архива Војводине бр. 323) и преузето је 120 метара архивске грађе и регистратурског материјала за 1980-1986. годину. До осме примопредаје је дошло 28. јула 1995. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-3/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 328) и преузето је 100 метара за 1980-1984. годину. Девета примопредаја је извршена 1. априла 1996. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-1/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 333) када је преузета грађа ИВ АПВ за 1973-1984. у количини од 20 метара. Десета примопредаја је извршена 6. јуна 1997. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-3/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 336) и преузето је 65 метара за 1985. годину. Дана 7. децембра 2005. године извршене су три примопредаје грађе од творца фонда, и то: грађа ИВ Скупштине САПВ за 1971. и од 1974-1985 у количини од 0,30 метара (Записник о примопредаји бр. II 031.5-8/2, улазни инвентар Архива Војводине бр. 355); записници и материјали са седница ИВ Скупштине САПВ 1974-1992. у количини од 46 метара (Записник о примопредаји бр. II 031.5-9/2, улазни инвентар Архива Војводине бр. 356); записници и материјали са седница Савета Извршног већа од 1974-1978. у количини од 3,80 метара (Записник о примопредаји бр. II 031.5-10/2, улазни инвентар Архива Војводине бр. 357).

Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; документа о организацији и раду Извршног већа Војводине; организацији и раду покрајинских органа управе; материјале са седница Извршног већа; документа о организационој структури ГИО, повереништава, среских, градских и месних народних одбора; податке о спровођењу избора у органима управе; систематизацији радних места; раду народних одбора (среских, градских, општинских); записнике са седница СНО, ГНО, МНО; записнике са зборова бирача; податке о одликованим лицима; решења о преносу права власништва на некретнине ГНО и СНО; податке о стручним кадровима на подручју Војводине; статистичке податке о бројном стању радника и службеника и платама по индустријским гранама; податке о изради тарифних правилника; пензионисаним војвним официрима; раду комисије за верска питања; преписку са подацима о раду одсека за цене, буџете, завршне рачуне и персонална документа Извршног већа; податке о организацији и раду покрајинских секретаријата и њима подређених органа на покрајинском и локалном нивоу; оснивању и раду разних комисија и одбора; полагању стручних испита; техничку документацију органа управе (геодетску документација о регулације река, развоју водопривреде, система одбране од поплава, система за наводњавање, одводњавање и снабдевање водом, идејне пројекте заливних система, рибњака, путева, нафтовода, гасовода, пруга, грађевинских објеката, нуклеарних електрана и др.)и друго.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом ГИО НС АПВ, односно Извршног већа Аутономне покрајине Војводине, преузети су у Архив Војводине највећим делом у регистратурски сређеном стању. До 1978. године Извршно веће је имало самосталну писарницу (у Архиву Војводине Ф. 198/I) а од те године се њихова преписка водила кроз Писарницу покрајинских органа управе (у Архиву Војводине Ф. 198/II). Оваква организациона структура писарнице у регистратури утицала је и на принцип сређивања архивске грађе у Архиву Војводине. Архивска грађа фонда Ф. 198. је подељена у три целине. Прва, уједно највећа целина, која носи ознаку Ф. 198/I (1946-1985) сређена је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола и класификационим ознакама а за део грађе су формиране тематске групе (серије). Архивска грађа Ф. 198/I састоји се од преписке сређене хронолошки по бројевима деловодног протокола и класификационим ознакама и групе “Записници и материјали са седница”, која је сређена хронолошки. За тематске групе (Одељење за изградњу власти и организацију државне управе, Одељење за координацију привреде) формиране су архивске јединице (2391 а.ј.), урађени аналитички описи и предметни регистар. Друга целина, која носи ознаку Ф. 198/II (1971-1985) садржи грађу покрајинских органа управе насталу после 1971. године и формирања централне Писарнице покрајинских органа управе и чине је подаци о оснивању и раду покрајинских секретаријата и њима подређених органа на покрајинском и локалном нивоу, подаци о оснивању и раду разних комисија и одбора, полагању стручних испита и слично. Архивска грађа Ф. 198/II је сређена хронолошки по класификационим ознакама. Трећу целину која носи ознаку Ф. 198/III чини техничка документација писарнице органа управе (1957-1980), која нема класификационе ознаке а накнадно је примљена у Архив Војводине. Архивска грађа ове целине сређена је тематски, а у оквиру тематских група хронолошки. Грађа примљена 2005. године је пописана али није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 413 НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ФРУШКА ГОРА” (ФОНД)
RS 002 F. 186 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ТРГОВИНУ И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 348 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 190 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 311 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 449 ПОКРАЈИНСКИ ВИШИ ДИЦИПЛИНСКИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 462 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 199 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – УПРАВА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ – ОДСЕК ЗА ВАТРОГАСТВО (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА (ФОНД)
RS 002 F. 185 ОДЕЉЕЊЕ ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 196 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 286 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РОБНИ ПРОМЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 316 КОМИСИЈА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 433 ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ПОКРАЈИНСКОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА (ФОНД)
RS 002 F. 343 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 344 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 345 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 346 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕКСТИЛНУ И КОЖНУ ИНДУСТРИЈУ (ФОНД)
RS 002 F. 353 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 356 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 393 ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА РИБАРСТВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 395 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 443 ПРЕДСЕДНИШТВО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 458 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ (ФОНД)
RS 002 F. 320 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 323 ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 495 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ (ФОНД)
RS 002 F. 287 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 523 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД КУЛТУРE (ФОНД)
RS 002 F. 543 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 215 КОМИСИЈА ЗА НАПЛАТУ РЕЖИЈСКИХ ТРОШКОВА ОД КОЛОНИСТА И АГРАРНИХ ИНТЕРЕСЕНАТА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 219 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 430 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА „НЕОПЛАНТА ФИЛМ” (ФОНД)
RS 002 F. 222 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ИНДУСТРИЈЕ КУДЕЉЕ И ЛАНА (ФОНД)
RS 002 F. 273 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 510 ЗАВОД ЗА ЈАВНУ УПРАВУ АПВ (ФОНД)

 

Scroll to Top