RS 002 F. 532 „СИ-ПАРТНЕР” ДОО ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ

Назив:     „СИ-ПАРТНЕР” ДОО ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 532
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1993-2007
Датуми постојања творца:     1993-2009
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 49,30
Назив/Име ствараоца(лаца):     „Си-партнер” ДОО за пословне услуге
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом предузећа „Си-партнер” Архив Војводине је примио 25. фебруара 2010. године, од ствараоца, тада у стечају. О пријему сведочи Записник о примопредаји број II 031.5-2/1-10, као и упис у Улазном инвентару Архива Војводине број 385. Према Записнику и упису, примљени материјал, који су чиниле књиге, списи и фотографије, био је у несређеном, лошем и непотпуном стању, без књига евиденције за поједине категорије.
Оквир и садржај:     Деловодници са преписком, уговори о грађењу, записници грађевинске инспекције, записници о примопредаји станова, дозволе за усељење, документација за издавање дозвола и сагласности, грађевински дневници, интерна контрола објеката, пројекти објеката са пратећом документацијом (одобрења, дозволе и сагласности), завршни рачуни, пореска решења – капитална добит, платни спискови, картице личних доходака, обрасци М-4, персонални досијеи радника, записници финансијске контроле, уговори о куповини основних средстава, продаја основних средстава, уговори о пословној сарадњи, уговори о закупу, уговори о удруживању средстава, цесије, повреде на раду, друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Према Записнику о примопредаји број II 031.5-2/1-10 и упису у Улазном инвентару број 385, сређивање регистратурског материјала, примљеног у потпуно несређеном стању, предузето је одмах по пријему у Архив Војводине. Одабрана архивска грађа фонда је у Архиву доведена у регистратурски поредак, односно сређена је по годинама настанка, а унутар година по категоријама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top