RS 002 F. 564 УГОСТИТЕЉСКА ЈЕДИНИЦА ДРЖАВНИХ ОРГАНА АП ВОЈВОДИНЕ

Назив:     УГОСТИТЕЉСКА ЈЕДИНИЦА ДРЖАВНИХ ОРГАНА АП ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 564
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:      
Распон грађе:     1966-1972
Датуми постојања творца:     1967-
Обим и носач записа јединице описа:      књига:1, кутија: 3
Историјат фонда/збирке:      
Назив/Име ствараоца(лаца):      УГОСТИТЕЉСКА ЈЕДИНИЦА ДРЖАВНИХ ОРГАНА АП ВОЈВОДИНЕ
Преузимање грађе:     Део регистратурског материјала овог фонда примљен је у Архив Војводине у склопу регистратурског материјала фонда 433. Дирекције за објекте и техничке службе, из које је 2015. издвојен и формиран овај фонд. Примопредаја Дирекције:
 Грађа је преузета 08.10.1980. године, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, број примопредајног записника VII 031.5-8/80, за период 1963-1970, у количини од 4 метра. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 190. Од истог имаоца преузето је 06.10.1986. године, 1 метар грађе, за 1971. годину,  број примопредајног записника VII 031.5-9/86. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 232. Последњи пут грађа је преузета 29.04.2013. број примопредајног записника 031.5-57/2-13 од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, у количини 0,50 метара, за период 1964-1972.
Други део регистратурског материјала је примљен од Покрајинског секретаријата за финансије, одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, у количини од 0,15 м, ѕа период 1968 – 1971, број примопредајног ѕаписника 031.5-61/2-13.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: нормативна акта,извештај о пословању Угоститељске јединице државних органа АПВ, записници са састанка Збора радне заједнице Угоститељске јединице државних органа АПВ, документација о штети на објекту одмаралишта “Војводина” у Игалу проузрокована елементарном непогодом, 25.8.1969, пројектна документација: бифе Игало и адаптација одмаралишта у Игалу 1966 – 1970, платни спискови, картони ЛД, 1968 – 1970, М – 4 обрасци, 1968 – 1971, обрачун доприноса из личног дохотка, 1972.
 Обрачун личних доходака и средстава заједничке потрошње, образац LP – 2, 1972.

Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен тематски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 433 ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ПОКРАЈИНСКОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА (ФОНД)

 

Scroll to Top