ТРАВАРЕВ НАСЛЕДНИК

Издавачи
Књижевна заједница Шид
Архив Војводине

За издавача
Срђан Малешевић, председник Књижевне заједнице Шид
Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Корице
Рајко Каришић

Припрема за штампу
Вукан Поповић

Књига „Траварев наследник“ представља опширан избор из поезије Мирослава Алексића којем су придодате и неке до сад необјављене песме. Тако читалац може да стекне целовит увид у досадашње стваралаштво овог песника. Избор је сачинио аутор. Песме су разврстане по циклусима према тематској и мотивској сродности, а не према редоследу објављивања књига из којих су преузете.

Scroll to Top