Архивска мрежа у Аутономној Покрајини Војводини

Издавач
Архив Војводине

За издавача
Др Небоша Кузмановић

Аутори изложбе
Мр Владимир Иванишевић
Бранислава Матић Видовић
Милена Поповић Субић

Дизајнер изложбе
Др Мариа Силађи

Дизајн каталога и техничко уређење
Др Мариа Силађи

Лектор
Мср Ивана Гачић

Скенирање и обрада докумената
Весна Добросављев
Жељко Радаковић
Владимир Mучибабић

Изложба „Архивска мрежа у Аутономној Покрајини Војводини” поставља се с намером да путем одабраних докумената прикаже корисницима како је текло формирање, рад и развој архивске мреже на подручју Аутономне Покрајине Војводине од оснивања архивских подручја 1946. године, односно архивских средишта 1950. и 1951. године, затим градских државних архива од 1951. до 1955. године, среских државних архива 1955. и 1956. године, државних историјских архива од 1956. до 1965. године и историјских архива од 1967. године које име носе и данас, закључујући приказ са активностима архива на примени Закона о архивској грађи и архивској делатности, усвојеног 2020. године. Изложена документа говоре о оснивању и одређивању територијалне надлежности и међусобном разграничењу надлежности и архивске грађе између појединих архива, као и између архива и других установа, обезбеђењу простора за смештај и средстава за рад архивских установа, о евиденцијама о архивској грађи, заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива, сређивању и обради архивске грађе, њеном коришћењу, пословима техничке заштите на архивској грађи и издавачкој делатности архива, a све у циљу да остану поуздан извор информација и допринесу индивидуалном и колективном памћењу.

Scroll to Top