ROMANTIZMUS V SRBSKO-SLOVENSKÝCH LITERÁRNYCH STYKOCH, Druhé vydanie

Prelozil
МARTIN PREBUDILA.

Riaditel’ Slovenskeho vydavatel’skeho centra а redaktor
VLADIMIR VALENTIK.

Obllku а graficku upravu navrhli
VLADIMIR VALENTIK а VLADIMIR SUDICKY.

Lektorsky posudok napisal
PhDr. JAN JANKOVIC.

Jazykova redaktorka
ZUZANA MEDVEIIOV A-KORUNIAKOV А.

Technicky redaktor
JAN HLAVAC.

Za vydavatel’ov
NEBOJSA KUZMANOVIC, Archiv Vojvodiny
VLADIMIR VALENTIK, Slovenske vydavatel’ske centrum

Pre južnoslovanské národy, a zvlášť pre srbský národ, osobitný význam má tak byzantsko-pravoslávne dedičstvo, ako aj vplyvy racionalisticko-osvietenského Západu, predovšetkým v literatúre, filozofii a architektúre. Styky nášho národa so Západom boli najvýraznejšie v oblastiach Podunajska a Vojvodiny, kde sa stretali početné kultúry a národy, samým tým aj kultúry srbského a slovenského národa. „Hospodárske, spoločenské a politické pomery na Slovensku boli v podstate totožné s politickými pomermi Srbov v Uhorsku. Slovensko bolo, na rozdiel od Srbska, rozdelené na katolíkov a protestantov (evanjelikov), takže v slovenskej kultúre boli prítomné dva súbežné prúdy. Srbsko, na rozdiel od Slovenska, bolo vo výhodnejšom postavení, keďže malo akú-takú samostatnosť – kniežatstvo (1829), a neskôr štátnu samostatnosť (1867), čo dávalo osobitný význam národno-emancipačnému hnutiu Srbova Slovákov.“

Scroll to Top