Међународна конференција поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата

Aрхив Војводине, установа културе од националног значаја, је поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, у оквиру Међународног вишегодишњег пројекта, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, организовао Конференције:

1.

Mеђународна конференција поводом 100 година Великог рата

Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату,

је одржана у Новом Саду од 29. до 30. октобра 2014. године,
на којем је научне и стручне радове презентовало двадесет и девет учесника

Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату, одржане у Новом Саду од 29. до 30. октобра 2014. године, Архив Војводине, Нови Сад 2014.
Учесници:
 1. Душко Радосављевић: Социјалдемократске партије јужнословенских земаља током Првог светског рата;
 2. Предраг Вајагић: Мобилизација нације – пропаганда у Великом рату;
 3. Филип Крчмар, Аранка Балинт: Почетак Првог светског рата у светлу великобечкеречке штампе;
 4. Данијела Бранковић: Петроварадин у Првом светском рату – цензура и заплена антимонархистички оријентисане штампе;
 5. Владимир Каљевић: Глас Црногорца о првим месецима Великог рата 1914. године
 6. Јелена Јовановић, Tијана Ковчић, Вељо Поповић, Исидора Стојановић: Београд у Првом светском рату: тематски водич кроз фондове и збирке Историјског архива Београда;
 7. Љиљана Дожић: Архивски фонд бивше Аустро-Угарске монархије – питање грађе пореклом са данашње територије Војводине;
 8. Јасмина Живковић: Судбина архивске грађе војне провенијенције у Првом светском рату;
 9. Кире Филов: Macedonian identity in First world war;
 10. Јован Поповић: Први светски рат осликан мемоарском грађом, епском поезијом и дневном штампом;
 11. Мирослав Јаћимовић: Цивилна безбедност и Команда у Петроварадину 1914–1916. године;
 12. Милован Писари: Прилог историји Првог светског рата из женског угла;
 13. Лела Вујошевић: Рат између слободе и тираније;
 14. Рамиза Смајић: Искушења свакодневице у периоду Првог свјетског рата – искуства мухаџира;
 15. Жужана Мезеи: Народности у јужној Мађарској, и списи који се тичу Југословенског покрета – грађа из збирке Вариа у Архиву Војводине;
 16. Слободан Бјелица: Страдање Срба у Срему 1914. године;
 17. Љубомир Степанов: Арадска тврђава – логор за интерниране Србе током Првог светског рата;
 18. Ђордано Мерлико: Тhe Sarajevo assassination: views from Italy;
 19. Љиљана Бубњевић: Прилог из архивске грађе Архива Војводине – поводом Сарајевског атентата;
 20. Андреа Картени: The Italian mobilization during the neutrality: foreign volunteers at the French front (1914–15);
 21. Тибор Молнар: Истраживање људских губитака у Првом светском рату са територије Војводине;
 22. Влатка Лемић: Улога Хрватског државног архива у обиљежевању Првог свјетског рата у Хрватској;
 23. Власис Власидис: Поновно откривање Првог светског рата и српских споменика у Грчкој – од непознавања до ревалоризације и проучавања културног наслеђа;
 24. Алберто Бекерели: Volunteers against Austria-hungary. The Czechoslovak legion in Italy (1918);
 25. Андраш Ј. Хорват: Playing War in the Garden, Keeping Order in the Front;
 26. Азем Кожар: Архиви и архивска грађа у току Рата, и о ратним збивањима;
 27. Зоран Вељановић: Aрхивска грађа о српским добровољцима у Историјском архиву Суботица – прилог за историју српских добровољаца у Првом светском рату;
 28. Драгана Ћираковић: Српски добровољачки корпус у Русији 1915–1917. године;
 29. Илија Комненовић: Прва српска добровољачка дивизија – заставе, похвале и одликовања

2.

Mеђународна конференција

Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату,

одржана у Новом Саду од 29. до 30. октобра 2015. године,
на којем је научне и стручне радове презентовало двадесет и пет учесника.

Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату, одржане у Новом Саду од 29. до 30. октобра 2015. године, Архив Војводине, Нови Сад 2016.
Учесници:
 1. Милан Мицић: Добровољци у српској војсци у Првом светском рату – између три идеологије и историјске стварности;
 2. Слободан Бјелица: Српски добровољци између Руске револуције и контрареволуције;
 3. Душко Радосављевић: Шид у Првом светском рату;
 4. Павле Јовић: Словеначки добровољци у српској војсци 1912–1918;
 5. Ivan Balta: Civilni život i aprovizacija u Osijeku i Slavoniji u Prvom svetskom ratu;
 6. Мирослав Јаћимовић: Добровољци Сремског (Иришког) округа у Великом рату;
 7. Маја Николова: Ратни дневник добровољца Лазара Јованчића;
 8. Саша Марковић: Срби у Великом рату: национално између херојства и страдања;
 9. Zoltan Mesaroš: Uloga mađarskog stanovništva u raspadu Ugarske;
 10. Данко Перић: Др Марија Илић Агапова и њена историјска синтеза о браниоцима Београда, међу којима су били и Срби из Далмације;
 11. Предраг М. Вајагић: Ратни зајмови Аустро-Угарске на простору Војводине 1914–1918;
 12. Нада Петровић: Архивска грађа о добровољцима у фондовима и збиркама Архива Југославије и бази података Инвентар;
 13. Роксанда Алексић, Александар Василић: Представљање пројекта: Албум сећања на наше претке из Првог светског рата – „Српски добровољац – кроз слику и речи“;
 14. Tatjana Šarić: „Zagrebačke“ postrojbe austrougarske vojske u Prvom svjetskom ratu– statistički pregled uzorka poginulih;
 15. Andrea Carteny / Андреа Картењи: Volunteers from a Neutral Country during WW1: the Case of Spain/Добровољци из неутралних земаља током Првог светског рата: случај Шпаније;
 16. Зоран Вељановић: Настанак и нестанак војних гробаља из Првог светског рата на територији Војводине – Суботица; Историја или мит – од заборава до поновног откривања;
 17. Тибор Молнар: Војничка гробља из Првог светског рата (1914–1918) у Војводини;
 18. Ванда Војводић Мицова: Улога знаменитих личности средњег Баната у току Првог светског рата;
 19. Лела Вујошевић: Улога крагујевачких женских друштава у Првом светском рату;
 20. Драган Теодосић: Добровољци Земуна и околине у Првом светском рату 1914–1918. (мотиви, социјална структура, последице);
 21. Исидора Стојановић: Др Никола Фугер – учесник и сведок Великог рата у Земуну;
 22. Мара Шовљаков: Утицај српских добровољаца и глади у Босни и Херцеговини током Првог светског рата на решавање националног и социјалног питања;
 23. Љиљана Дожић: Ратни заробљеници у Првом светском рату – онлајн база података Међународног комитета Црвеног крста;
 24. Владимир Каљевић: Једна сеоска основна школа у време Великог рата (школа у Старим Шовама – Равно Село);
 25. Илија Петровић: Српски добровољци у Великом рату.

3.

Mеђународна конференција поводом 100 година Великог рата

Елите у Великом рату,

одржана у Новом Саду од 27. до 28. октобра 2016. године,
на којем је научне и стручне радове презентовао четрдесет један учесник.

Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Елите у Великом рату, одржане у Новом Саду од 27. до 28. октобра 2016. године, Архив Војводине, Нови Сад 2017.
Учесници:
 1. Небојша Кузмановић, заменик покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: Реч на отварању;
 2. Милан Мицић: Михајло Пупин и прикупљање доборовољаца за српску и црногорску војску у САД 19141918;
 3. Слободан Бјелица: Белешке Васе Ешкићевића из Првог светског рата;
 4. Зорица Хаџић: Кроз ратне дневнике Васе Ешкићевића. (Васа Ешкићевић у Великом рату.);
 5. Саша Марковић: Коста Стојановић или преиспитивање политике као модел очувања националних интереса Краљевине Србије у „Великом рату“;
 6. Душко Радосављевић: Ставови социјалдемократских партија јужнословенских земаља крајем Првог светског рата о стварању Југославије;
 7. Предраг Вајагић: Самосталнa радикалнa странкa у Великом рату 19141918.;
 8. Милан Гулић: Кристо Доминковић: Дубровчанин у вртлогу Великог рата;
 9. Milovan Pisarri: Место српске елите у бугарској окупационој политици (1915–1918);
 10. Стеван Бугарски: Елита Срба са данашње територије Румуније у Великом рату;
 11. Катарина Рашић Михајловић: Питање елите краљевине Србије у Великом рату;
 12. Александра Колаковић: Сарадња француских и српских интелектуалца 1916. године;
 13. Мирослав Јаћимовић: Велика Британија и Србија, однос елита;
 14. Маја Николова: Елита која је стварала елиту – српски професори и француски ђаци;
 15. Нада Петровић: Америчка елита за Србију у Великом рату (др Едвард Рајан, Џон Фротинган и Даринка Грујић);
 16. Золтан Месарош: Промена политичких елита у Угарској као резултат догађања у Првом светском рату;
 17. Зоран Стевановић: Теорије елита и друштво у Аустро-Угарској;
 18. Љиљана Дожић: Балканска авантура Дагласа Долда;
 19. Софија Божић: Браћа Прибићевић у Великом рату;
 20. Зоран Миладиновић: Српски књижевници у Великом рату;
 21. Александар Лукић: Јаша Продановић у Првом светском рату;
 22. Павле Јовић и Бојан Грујичић: Срби о мисији Николаја Велимировића 19151919;
 23. Павле Јовић: Немачки интелектуалци као пријатељи српског народа у Великом рату;
 24. Љубинка Трговчевић: Српски интелектуалци у Великом рату;
 25. Драга Мастиловић: „Народовци“ у Првом свјетском рату;
 26. Александар Д. Стаматовић: Државничка и политичка активност Андрије Радовића 19161920;
 27. Боривоје Милошевић: Српска интелигенција на Бањалучком велеиздајничком процесу 19151916. године;
 28. Биљана Стојић: Морис Палеолог (1859–1944) – последњи француски амбасадор у царској Русији;
 29. Зоран Вељановић: Јован Јоца Манојловић – Народни трибун и вођ суботичких Срба у Великом рату;
 30. Ванда Војводић Мицова: Др Емил Гаврила;
 31. Филип Крчмар: На погрешној страни историје? Ратни ангажман српске елите у Великом Бечкереку 1914–1918;
 32. Блаженка Марковић, Љиљана Митровић: Великоратне године др Миливоја Ковачевића;
 33. Лела Вујошевић: Елитa са маргине;
 34. Сања Гавриловић: Цвета Бингулац – болничарка и учитељица у Великом рату;
 35. Милош М. Дамјановић, Бојан Ђокић: Рабини Краљевине Србије током Првог светског рата;
 36. Љиљана Бубњевић: Војни суд Петроварадин – суђење мајору Лудвигу Хафнеру;
 37. Мара Шовљаков: Aнтисрпскa хистеријa Аустроугарске у делу Јана Чајака, Записи из заточеништва;
 38. Giordano Merlicco: Italy and the Corfu declaration;
 39. Јасна Јованов: Значење етнографских мотива у сликарству Данице Јовановић;
 40. Маја Васиљевић, Владимир Абрамовић: Cultural Diplomacy, Preservation and Construction of National Identity:Dragutin F. Pokorni in North Africa during the Great War;
 41. Зоран Војић: С. Фројд и Психоаналитички покрет у Великом рату;
 42. Владимир Каљевић: Улога црногорске елите у слому и капитулацији 1916. године.
 • Зборник радова Mеђународне конференције поводом 100 година Великог рата: Елите у Великом рату, одржане у Новом Саду од 27. до 28. октобра 2016. године, Архив Војводине, Нови Сад 2017.
Scroll to Top