ПРИРУЧНИК ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Издавач
Архив Војводине
21000 Нови Сад

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор

Стручни сарадници
Татјана Цавнић, виши архивист
Сања Гавриловић, архивски саветник
Љиљана Дожић, архивски саветник

Скенирање и обрада докумената
Весна Добросављев

Лектура
Весна Башић, архивски саветник

Коректура
Ивана Гојковић, архивист

Приручник је намењен архивистима и архивским помоћницима који на oдељењима за сређивање и обраду архивске грађе припремају грађу за дигитализацију, као и архивистима, архивским помоћницима, сарадницима и оператерима који на Одељењу за дигитализацију учествују у процесу дигитализације архивске грађе. Приручник је састављен у складу са Упутством за припрему и дигитализацију архивске грађе који је донео директор Архива Војводине 30. јануара 2023. године.

Упутством су утврђени методолошки поступци у припреми и дигитализацији архивске грађе који нису обухваћени раније донетим прописима и стручним упутствима и представљају допуну поступака на сређивању, обради и дигитализацији архивске грађе.

Scroll to Top