RS 002 F. 119 САВЕЗ АГРАРНИХ КРЕДИТНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј.

Назив:     САВЕЗ АГРАРНИХ КРЕДИТНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј.
Сигнатура:     RS 002 F. 119
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1921-1952
Датуми постојања творца:     1924-1948
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,59, књига: 30, кутија: 48
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез аграрних кредитних задруга С.О.Ј
Историјат фонда/збирке:     Према подацима из историјата архивског фонда, архивску грађу творца фонда након ликвидације преузео је Савез земљорадничких задруга АПВ, а после 1951. године преузима је новоосновани Задружни архив Војводине. Од 1968. године фонд се налази у Архиву Војводине. У Архиву је извршена класификација и систематизација архивске грађе као и одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала са роковима чувања. Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је на српском језику. Списи и књиге су већим делом сачувани. Од научно информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен фондом од великог значаја и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Савеза аграрних кредитних задруга С.О.Ј, Петровград, преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године.( напомена: није пронађен Записник о примопредаји). У књизи улазног инвентара ( св.2, Привредно одељење )овај пријем је заведен под редним бројем 13.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.119 чине: подаци о оснивању Савеза; нормативна акта; закони и предлози закона у вези аграрне реформе; записници редовних скупштина и Управног одбора; записници и извештаји ликвидационе комисије; подаци о раду органа управљања, имовном стању чланица, комерцијалном пословању Савеза и његових чланица; статистички подаци о чланству и кадровима; финансијска документација (биланси, закључни рачуни, обвезнице аграрне задруге); кадровска документација (заснивање радног односа, распоређивање на радна места, платни спискови); пословна коресподенција опште службе; правна документација (судски спорови) и пословна преписка са задружним чланицама.
Допуне:     Допине се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је сиситематизована у десет тематских целина (серија). Прву групу списа која носи ознаку 0 чине нормативна акта; група 1. су списи о управљању у којој се налазе и записници; у групи 2. су списи о планирању; групи 4. финансијско рачуноводствени списи; групи 5. списи комерцијалног пословања; групи 6. кадровска документација; групи 7. општа администрација; групи 8. правна документација; групи 9. остала документација, док посебну серију чини пословна преписка са задругама чланицама, унутар које је грађа одложена азбучно према називима места у којима су се задруге налазиле.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 111 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 115 САВЕЗ АГРАРНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top