RS 002 F. 124 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА КАО ЗАДРУГА С.О.Ј.

Назив:     САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА КАО ЗАДРУГА С.О.Ј.
Сигнатура:     RS 002 F. 124
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1897-1945
Датуми постојања творца:     1928-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 24,06, књига: 35, кутија: 195
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез земљорадничких задруга као задруга С. О. Ј
Историјат фонда/збирке:     Све до 1951. године грађа ствараоца фонда налазила се у згради Дирекције Савеза у Новом Саду. Када је 1951. године Савез земљорадничких задруга АПВ у Новом Саду основао Задружни архив, грађа је предата том архиву. Задружни архив је укинут 1963.године, а фонд је остао у просторијама Архива у згради Дирекције Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав. После оснивања Пољопривредног архива 1963.године, фонд је прешао у надлежност овог архива, а грађа је остала у истим просторијама све до спајања Пољопривредног архива са Архивом Војводине 1968. године. Од тада се налази у Архиву Војводине. У Архиву је извршена класификација и систематизација архивске грађе као и одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала са роковима чувања. Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је на српском језику. Списи и књиге су већим делом сачувани. Од научно – информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен културним добром и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Савеза земљорадничких задруга као задруга С.О.Ј – Нови Сад преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године.( напомена: није пронађен Записник о примопредаји). У књизи улазног инвентара ( св.2, Привредно одељење )овај пријем је заведен под редним бројем 9.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: подаци о оснивању Савеза, нормативна акта, правила, регисровање, рад органа управљања, организација пословања; статистички подаци; извештаји о раду; скупштине задруга чланица; подаци о поседима задруга чланица; финансијски списи; културно – просветна делатност (рад Задружне школе, задружна штампа и пропаганда), акције и манифестације; оснивање среских привредних одбора; конгреси, конференције, реферати; лутрија Савеза; расписи и циркулари; техничка документација; подаци о задругама чланицама; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.124 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је систематизована по тематским целинама. Унутар серија устројена је хронолошки по годинама. Тематска целина (серија) „Задруге чланице” је устројена по азбучном реду места.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добтрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 111 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 388 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СА ОГРАНИЧЕНИМ ЈЕМСТВОМ (ФОНД)
RS 002 F. 131 ПРОМЕТНА ЦЕНТРАЛА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top