RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 192
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1965 (недостаје 1952- 1955. г.)
Датуми постојања творца:     1945-1962 с прекидом 1952-1955
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 21,11, књига: 78, кутија: 162
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савет за народно здравље Извршног већа Народне С купштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница Извршног већа НС АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964), архивску грађу органа управе закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа настала радом Савета за народно здравље, Нови Сад у временском распону од 1945. до 1954. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92. Покрајински секретаријат за организацију и општу управу предао је Архиву Војводине 1968. године (Записник о примопредаји: 03-653/1968), архивску грађу органа управе насталу у временском периоду од 1950. до 1958. године. Међу примљеном грађом налазила се и грађа настала радом Савета за народно здравље, Нови Сад у временском распону од 1955. до 1957. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 112. Примљена архивска грађа била је већим делом у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.192 чине: подаци о организацији Повереништва и Савета; планови, програми и извештаји о раду; записници са седница Савета; табеларни прегледи рада поликлиника, медицинског особља; перспективни планови развоја здравствене службе; анкетни листови за лекаре, апотекаре и ниже медицинско особље; подаци о здравственим приликама, здравственим установама, апотекама, опоравилиштима за децу, управи за сузбијање туберкулозе, дечијим домовима, сручном кадру, медицинским школама и другим видовима школовања у здравственој струци; сручним испитима здравстених радника, признавању приватне праксе, здравственим радницима, санитарној инспекцији, ванболничким установама, инвентарима здравствених установа; завршни рачуни, предрачуни прихода и расхода, упитници о приходима и расходима, ревизија материјалног и финансијског пословања; извештаји о кретању становинштва; персонална документа; платни спискови; књиге евиденције; именични индекси лекара у Војводини; именични индекси студената медицине, фармације и апотекарског курса; комисије за бањска и климатска лечилишта – спискови болесника по бањама и лечилиштима; евиденције болесника који су се налазили у лечилиштима за плућне болести; матичне књиге запослених у здравственим и социјалним установама и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.192 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устојена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део фонда је сређен тематски по принципу слободне провенијенције. Унутар тематских целина грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС,1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 287 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 467 САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРАТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top