RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 195
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1944-1965 (недостаје 1953- 1955. г.)
Датуми постојања творца:     1945-1965 с прекидом 1953-1955
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 33,09, књига: 53, кутија: 279
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за индустрију и занатство Извршног већа Народне Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Покрајинског секретаријата за индустрију и занатство ИВ НС АПВ, Нови Сад, примљена је током 1964, 1968, 1972, 1980. и 2013. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 60 заведен је пријем послератне трговинске и индустријске документације настале радом Одељења за индустрију и занатсво ГНОВ -а, али није наведена година пријема као ни записник о примопредаји. Писарница Извршног већа НС АПВ предала је Архиву Војводине 1964. године (Записник о примопредаји: 01-169/1964) архивску грађу органа управе закључно са 1954. годином. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа настала радом Покрајинског секретаријата за индустрију и занатство ИВ НС АПВ, Нови Сад у временском распону од 1945. до 1953. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 92. Покрајински секретаријат за организацију и општу управу предао је Архиву Војводине 1968. године (Записник о примопредаји: 03-653/1968) архивску грађу органа управе насталу у временском периоду од 1950. до 1958. године. Међу примљеном грађом налазила се и грађа настала радом овог Секретаријата у временском распону од 1956. до 1957. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара заведен под редним бројем 112. Писарница покрајинских органа управе, Нови Сад предала је Архиву Војводине 1972. године (Записник о примопредаји: VI 031.5-8/1972), архивску грађу покрајинских органа управе и служби. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Покрајинског секретаријата за индустрију и занатство у временском распону од 1958. до 1961. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 147. Служба за опште и заједничке послове предала је Архиву Војводине 1980. године (Записник о примопредаји: VII 031.5-6/1980), архивску грађу овог Секретаријата. У књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под редним бројем 188. Покрајински секретаријат за финансије; Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора предао је Архиву Војводине 2013. године (Записник о примопредаји: II 031.5-23/2013), архивску грађу Покрајинског секретаријата за индустрију и занатство ИВ НС АПВ, Нови Сад, у временском интервалу 1960-1961 и 1963-1964 у количини од 0,03 м.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.195 чине: подаци о оснивању, организацији, променама у организацији, обезбеђивању услова рада (зграде, кадрови, финансијска средства); прегледи индустријских предузећа ( приватних, државних, мешовитих) на подручју Војводине; извештаји о стању и раду индустријских предузећа, инвестиције у индустрији; подаци о стручним радницима и руководећем кадру у индустријским предузећима; одржавање курсева и сручних испита за раднике у индустрији; досијеи предузећа индустријских грана (прехрамбена, метална, текстилна, грађевинска, дрвна, хемијска, индустрија коже и др.); подаци о електранама и електрификација; подаци о раду занатских предузећа; перонална документа;књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Сређивање фонда Ф.195 вршено је у периоду од 1966. до 1984. године. Фонд је сређен делом регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Формирано је 3266 архивских јединица (предмета).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 174 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ, ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ГЛАВНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ОДБОРА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 330 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И САОБРАЋАЈ (ФОНД)
RS 002 F. 261 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 343 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 472 ЦЕНТРИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ СИРОВИНАМА ИНДУСТРИЈЕ И ЗАНАТСТВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 289 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА (ФОНД)
RS 002 F. 219 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top