RS 002 F. 206 ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА
Сигнатура:     RS 002 F. 206
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1971
Датуми постојања творца:     1947- с прекидом 1963-1968, регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 10,38, књига: 55, кутија: 75, свежањ: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска геодетска управа
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинске геодетске управе примљени су у Архив Војводине у шест наврата. Прва примопредаја је извршена 17. октобра 1967. године (Записник о примопредаји бр. 03-89/1, улазни инвентар Архива Војводине, II књига, бр. 55) када је Пољопривредном архиву предата грађа за 1851-1962. годину у количини од 205 свежњева, коју су чинили катастарски, прегледни, деобни и ситуациони планови, технички спискови и друго. Друга примопредаја је извршена 18. јануара 1971. године (Записник о примопредаји бр. 04-031-20, улазни инвентар Архива Војводине бр. 138) када је преузето 125 метара архивске грађе и регистратурског материјала за период 1871-1956. година, коју су чинили елаборати (спискови парцела, кућа, поседника, записници о омеђавању општина и др). Током 1980. године извршене су две примопредаје. Прва је обављена 17. септембра 1980. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4) од Писарнице службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у Новом Саду и преузето је 19 метара грађе за 1952-1970. годину. Друга примопредаја 1980. године је извршена од Покрајинске геодетске управе 9. октобра (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-9/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 186) и преузето је 25 метара архивске грађе и регистратурског материјала за период 1868-1959. година. Пета примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године од Писарнице службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у Новом Саду (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-7/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 230) и преузето је 2,3 метара грађе за 1971-1972. годину. До последње примопредаје је дошло 25. марта 2013. године од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора (Записник о примопредаји бр. II 031.5-4/2) када је преузет део финансијске документације (платни спискови, завршни рачуни, лични картони, М-4 Обрасци) у количини од 1,67 метара.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о оснивању, организацији и раду Покрајинске геодетске управе; податке о развоју геодетске службе на територији Војводине у периоду од 1945. до 1971. године; статистичке податке о прикупљању и реституцији катастарског материјала; пописе катастарских операта, записнике о разграничењу МНО, статистичке податке о спроведеним катастарским променама, засађеним површинама по културама и класама; прегледе катастарских прихода у Војводини са подацима о обрачуну катастарских прихода домаћинства и на нивоу срезова; податке о површинама и приносима у друштвеном и приватном сектору; фото скице по местима (Бачко Ново Село-Челарево); писмене радове са стручног испита за геометре; персонална документа; платне спискове Покрајинске геодетске управе и геодетских секција у Војводини и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део фонда су формиране тематске групе (серије). Грађа примљена 2013. године је пописана али није обједињена са остатком фонда.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 200 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top