RS 002 F. 23 ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ

Назив:     ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ
Сигнатура:     RS 002 F. 23
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1849-1861
Датуми постојања творца:     1849-1861
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 169, књига: 157, кутија: 1275
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ – ТЕМИШВАР
Историјат творца:     Патентом од 18.10.1849. формирано је Српско Војводство и Тамишки Банат. Наредбом Министарство унутрашњих послова Аустријске монархије од 17.08.1851. године, која је 06.09.1851. године објављена у Земаљском службеном листу за Српско Војводство и Тамишки Банат (Landes Gesetz- und Regierungsblatt), заведена је политичко административна управа и извршена подела Српског Војводства и Тамишког Баната на дистрикте, срезове и општине. На челу управе налазили су се гувернер, виши комесари, срески начелници и старешине општина. Дистрикта је било пет: Лугошки, Темишварски, Велико-бечкеречки, Сомборски и Новосадски. Лугошки се даље делио на срезове: Лугош, Фачет, Оравица и Бокшан; Темишварски на: Нови Арад, Липу, Темишвар, Чаково и Вршац; Великобечкеречки на: Сент Миколош, Хацфелд (Жомбоља), Турску Кањижу, Велику Кикинду, Модош и Бечкерек; Сомборски на: Сомбор, Бају, Суботицу и Кулу; Новосадски на: Нови Сад, Паланку, Бечеј, Илок и Руму.
Осим срезова у дистриктима су као посебне управне јединице организовани и бивши самоуправни градови и привилегована места.
Наредбом Министарства унутрашњих послова, правосуђа и финасија од 01.02.1854. године извршена је подела Српског Војводства и Тамишког Баната на округе и срезове и основано је Намесништво.
Ова нова административна подела за структуру архивског фонда значи преломну годину. Док су се списи до тада распоређивали по текућој нумерацији, од 1854. године они се сортирају у позиције и погрупе (Unterabteilungen) и добијају одговарајуће сигнатуре према новој структуралној подели.
Царским декретом од 27.12.1860. године одлучено је да се Срспко Војводсто и Тамишки Банат укине и укључи у Краљевину Угарску. Коначно 04.01.1861.године наређено је да се распусти цео политичко-управни апарат Српског Војводства и Тамишког Баната. Ову одлуку је спровела у живот Угарска дворска канцеларија.
Историјат фонда/збирке:     После укидања Земаљске управе за Српско Војводство и Тамишки Банат овај фонд је, као и сви фондови из периода СВТБ пренет 1861. године у Будим. Током Другог светског рата овај фонд је као и остали фондови из периода СВТБ претрпео само мања оштећења.
Архивски фонд је добијен реститцијом из Мађарског државног архива Будимпешти 1960. године и пренет у Државни архив АП Војводине у Сремске Карловце.
Основне податке о фонду дао је др Фердо Хауптман у чланку “Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати”, Гласник архива и Друштва архивиста Босне и Херцеговине, Сарајево 1961. година.
Фонд се састоји из Президијалних (1849-1861) и Општих списа (1850-1853). Општи списи се касније рашчлањавају на позиције и пододељења (1854-1861).
Током 1981. године извршено је разврставање књига по фондовима, пошто су преузете збирно за свих шест фондова које се односе на СВТБ. Извршено је истовремено и излучивање безвредниг књига и сачињен је нови сумарни инвентар.
Ревизија и препакивање списа овог фонда, као и потпуно нови сумарни инвентар урађени су током 1986. и 1987. године.
За Президијалне списе фонда Српско Војводство и Тамишки Банат урађен је аналитички инвентар и публикован у 16 књига, за период 1849-1861.година.

Архивски фонд број 23 Архива Војводине Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат, категорисан је као фонд од изузетног значаја. Фонд је архивистички сређен, урађен је сумарни инвентар, објављено је шеснаест свезака аналитичког инвентара II/1-16, а израђени су и предметни,именски и географски регистри.

Преузимање грађе:     Архивски фонд је добијен реститцијом из Мађарског државног архива Будимпешти 1960. године и пренет у Државни архив АП Војводине у Сремске Карловце.
Оквир и садржај:     Праћење и издавање штампе и новина у Кнежевини Србији; избор чиновника и организовање подручних органа управе; жандармеријска контрола пасоша; извештаји о босанским избеглицама; праћење кретања политички сумњивих особа; извештај о емигрирању Кошутових функционера у Турску и друге земље; захтеви за покретање истрага; преписка са војним и преким судовима; извештаји о здравственом стању људи и стоке; преписка са дистриктуалним војним командама; издавање улазних виза странцима; забрана повратка у земљу политичким емигрантима, преписка са Врховном полицијском управом у Бечу и са намесништвима по местима; извештаји о регрутовању; ослобођење од служења војног рока; амнестија за војне бегунце; поправка и подизање нових касарни и сабирних војних центара; конфискација и одузимање имања припадницима мађарске револуције; хашпшење Кошутових припадника; упутство за разрез и уплата пореза; реорганизација пореске службе; дозволе за одлазак у иностранство; сакупљање помоћи страдалима од пожара и разарања; стање путева; поправка и одржавање; одликовања; додела племства; одузимање племства и племићких титула кривичним кажњеницима; политичка подобност појединих лица; конкурси за ступање у државну службу и давање отказа административном особљу СВТБ, дисциплинско кажњавање и премештаји, уверење о потпуној или делимичној неспособости за рад; стање мостова, поправка и одржавање; отварање железничких линија; регулисање поштанског саобраћаја; порески извештаји; реорганизација општинске управе; извештаји жандармеријских станица о кретању криминалаца и кривичним преступима; наплате путних трошкова и дневница; новчана потраживања; извештаји команданта Војно-полицијског корпуса; набавка опреме и муниције; снабдевање полицијских постаја; издавање дозвола за рад, мајсторских диплома и дозвола за отварање трговачких радњи; спорови између занатлија и занатлијских удружења; извештаји Занатске и Трговачке коморе; решавање урбаријалних оштећења цркава; одштета бивших спахија; извештаји о разграничавању земљишта између појединих општина; поступак за оснивање и коришћење грађевинског депозита; издавање сточних пасоша и регулисање транспорта стоке; регулисање статуса финансијских чиновника; платни промет; пореска политика и регулисање ослобађања од плаћања пореза; преписка са Врховним земаљским судом, Министарством унутрашњих послова, Министарством правосуђа и другим правосудним и управним органима власти; разграничења између политичко-управних и судских органа власти; истражни поступак и извештаји о ислеђивању; хапшење одбеглих затвореника и снабдевање затвора намирницама; верски предмети и црквена организација; оснивање рударских предузећа и њихово регистровање; реорганизација војне грађевинске службе и унутрашњи односи у војсци; предмети у вези са држављанством, промена и истицање држављанства, извештаји о здравственим приликама; извештаји о ревизији градских рачуноводствених звања; регулисање радних односа градских службеника; стање у домовима за слепе и глуве; смештај и старање о сиромашним и убогим лицима; одобрење кредита, уплате и исплате, извештаји школских установа о кадровима и персоналним питањима; наставни програми, финансирање и постављање наставног особља; заштита и конзервација споменика; статистички прикази о кретању становништва.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива Војводине.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Oригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.23, Република Србија
Постојање и место чувања копија:     Фонд је делимично микрофилмован(302751 микрофилмованих копија)
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 22 ЗЕМАЉСКА ШКОЛСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 24 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКO ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 26 ЗЕМАЉСКА УПРАВА СРПСКО-БАНАТСКИХ ПОМОЋНИХ УРЕДА (ФОНД)
RS 002 F. 28 ПОЛИТИЧКО-ОРГАНИЗАЦИОНА КОМИСИЈА У ТЕМИШВАРУ (ФОНД)
RS 002 F. 32 ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
RS 002 F. 33 СРПСКО-БАНАТСКА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 34 МЕШОВИТА ЗЕМАЉСКА КОМИСИЈА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     1. Слободан Радовановић и Мира Дерушек: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат, Аналитички инвентар, II/1, Архив Војводине, Сремски Карловци, 1978.
2. Бисерка Томурад и Мира Дерушек: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат, Аналитички инвентар, II/2, Архив Војводине, Сремски Карловци, 1979.
3. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/3, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1983.
4. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/4, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1989.
5. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/5, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1990.
6. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/6, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1991.
7. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/7, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1992.
8. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/8, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1993.
9. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/9, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994.
10. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/10, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994.
11. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/11, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1995.
12. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/12 Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1995.
13. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/13, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1995.
14. Тадија Гросингер: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/14, Архив Војводине, Сремски Карловци, Нови Сад, 1996.
15. Тадија Гросингер и Данијела Бранковић: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат, Аналитички инвентар, II/15, Архив Војводине, Нови Сад, 1998.
16. Данијела Бранковић: Земаљска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат. Аналитички инвентар, II/16, Архив Војводине, Нови Сад, 2000.

 

Scroll to Top