RS 002 F. 287 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
Сигнатура:     RS 002 F. 287
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1971 (недостају 1959- 1961)
Датуми постојања творца:     1951-1971 с прекидом 1957-1961.
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 29,10, књига: 66, кутија: 215
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за народно здравље и социјалну политику
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за народно здравље и социјалну политику примљени су у Архив Војводине у пет наврата. До прве примопредаје је дошло 27. маја 1964. године (Записник о примопредаји бр. 01-169/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 92) када је од Централне писарнице ИВ НС АП Војводине примљено 280 свежњева грађе творца фонда за 1946-1952. годину коју су чиниле књиге, приручници, службени листови и картотека. Друга примопредаје је извршена 16. априла 1968. године од Покрајинскг секретаријата за организацију и општууправу (Записник о примопредаји бр. 03-653/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 112) када је преузето 156 фасцикли, 109 пакета и 6 књига за 1955-1957. годину. До треће примопредаје је дошло 25. септембра 1980. године од Писарнице покрајинских органа управе Извршног већа АП Војводине (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-5, улазни инвентар Архива Војводине бр. 187) и преузето је 46,20 метара регистратурског материјала за 1961-1970. годину. Четврта примопредаја је извршена 9. децембра 1986. године од Писарнице покрајинских органа управе Извршног већа АП Војводине (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-16,улазни инвентар Архива Војводине бр. 239) када је преузето 4,3 метара за период 1961-1970. година. Последња примопредаје је извршена 29. априла 2013. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-63/2) и тада је од Покрајинског секретаријата за здравље и социјалну политику преузета финансијска документација (платни спискови, лични картони, завршни рачуни, М-4 обрасци) у колични од 0,25 метара за 1962-1971. годину.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; књиге записника са седница Персоналне комисије и Комисије за службеничка питања; књигу записника са полагања дипломских и поправних испита за више зубне дентисте и зубне асистенте; наредбе, упутства, објашњења савезних, републичких и покрајинских органа управе нижим организацијама, установама и радним организацијама у вези са применом законских прописа и њиховог рада; нормативна акта Секретаријата (Савета) и других органа и установа из ресора здравља и социјалне политике; планове рада и извештаје о раду Секретаријата; анализе, евиденције, статистичке податке о разним питањима везаним за здравље и социјалну политику; седничке материјале; записнике са седница Савета за народно здравље и социјалну политику АПВ, СНО и ГНО; записнике о полагању стручних испита здравствених радника; документа о раду домова за васпитање младежи и дечијих домова; спискове деце и одраслих особа, умно и телесно ометених у развоју и осталих којима је потребна социјална заштита; спискове штићеника домова за стара и изнемогла лица; акта о инвалидским пензијама; стручним и специјалним школама из области здравља и социјалне политике; саветовања здравствених и социјалних радника и друго.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а делом су формиране тематске групе (серије), које чине: документа о дечијим домовима, домовима за васпитање младежи и дечијим одмаралиштима; спискови деце и одраслих особа умно и физички ометених у развоју и осталих којима је потребна социјална заштита; извештаји социјалних установа; извештаји Инвалидске управе о инвалидским пензијама; записници са седница Савета и персонална документа.Деловодни протокол бр. 16/1 (Инвалидска права, бр. 1-4582) из 1956. године није закључен укидањем Секретаријата, већ је Савет за социјалну политику ИВ НС АП Војводине-Нови Сад, (1945-1951, 1956-1962), 1945-1951, 1956-1962. (Ф. 193) наставио започети низ бројева завођењем својих предмета.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 439 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕСНИКА НОП-А (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 204 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top