RS 002 F. 556 УДРУЖЕЊА ПОДУНАВСКИХ ШВАБА

Назив: УДРУЖЕЊА ПОДУНАВСКИХ ШВАБА
Сигнатура: RS 002 F. 556
Ниво описа: ФОНД
Седиште: НОВИ САД
Распон грађе: 1920-1946
Датуми постојања творца: 1920-1944
Обим и носач записа јединице описа: метара: 5.59, књига: 5, кутија: 45
Назив/Име ствараоца(лаца): Швапско-немачки културни савез у Краљевини Југославији, 1920 – 1941Народни савез Немаца у Мађарској – Обласно руководство Бачка, 1941 – 1944Немачка народна група у Банату и Србији, 1941 – 1944>Њемачка народна скупина у Независној држави Хрватској, 1941 – 1944
Историјат фонда/збирке: Не постоје подаци о претходним имаоцима архивске грађе и регистратурског материјала твораца фонда. Такође, не постоје ни подаци о датуму предаје последњем имаоцу највећег дела грађе, Музеју социјалистичке револуције Војводине у Новом Саду. Ималац мањег дела (једне кутије), Историјски архив Зрењанин, грађу је примио 1947. године, што је евидентирано уписом у улазни инвентар број 353, али без података о дотадашњем имаоцу. Коначно, за 1,5 дужних метара грађе не постоје ни подаци о последњем имаоцу.
Преузимање грађе: Највећи део грађе фонда Архив Војводине је примио новембра 1978. од Музеја социјалистичке револуције Војводине у Новом Саду, што је евидентирано записником о примопредаји број VII 031.5-7 од 16. јануара 1981. године. Примљено је четрдесет свежњева грађе и седам кутија легитимација.
Пре него што су започети послови сређивања, фонду је прикључено и десет кутија и два свежња штампе и, мањим делом, грађе на немачком језику, смештених у депоу 10 Архива Војводине. Укупна количина ове грађе била је 1,5 дужних метара. Подаци о примопредаји нису пронађени. Истом приликом је фонду прикључена и једна кутија несређене грађе на немачком језику, смештена на крају фонда 183, Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини.
Накнадно је фонду придодата и једна кутија грађе фонда Историјског архива Зрењанин, Немачка народносна група у Банату и Србији (Deutsche Volksgruppe im Banat und Serbien) – Зрењанин (Betschkerek) (1941 – 1944). О примопредаји сведочи записник број I 031.5-3 од 8. априла 2015. године.
Оквир и садржај: Записници; дневници рада; нормативна акта; подаци о организационој структури; правила службе паравојних јединица; окружнице руководства удружења; међусобна преписка организационих јединица удружења; преписка организационих јединица са руководствoм окупационим органима управе; преписка у вези са прихватањем деце из Рајха и других крајева; преписка у вези са исплатом помоћи породицама добровољаца у немачким оружаним снагама; евиденције регрутованих, рањених и погинулих доборовољаца; евиденције припадника паравојних јединица; евиденције и статистички подаци о члановима, неучлањенима, противницима и Јеврејима; копије извода из матичних књига, личне карте, војне књижице и друга лична документа; молбе за издавање привремених исељеничких путних исправа грађанима немачке националности; чланске карте; картотеке чланства; приступнице; изјаве о прихватању обавезе плаћања месечне чланарине; карте за рационисано снабдевање; строго поверљиви информативни билтени; текстови и програми предавања и приредби; пропагандни и наставни материјали; текстови песама и нотни записи; рачуноводствене евиденције; финансијска документација; фотографије; писма; штампа; друго.
Допуне: Допуне се не очекују.
Систем сређивања: Иако је грађа фонда настала радом четири удружења Подунавских Шваба, уместо засебних фондова формиран је обједињени фонд. Наиме, творци грађе су били истоврсне делатности, а сама грађа је сачувана у релативно малом обиму, што су и критеријуми за образовање обједињеног архивског фонда према упутству Архивског већа Србије (Архивски преглед, 1969, стр. 75). Унутар фонда, уз четири потфонда се налази и пета серија докумената, којом је обухваћена грађа коју није било могуће класификовати по потфондовима – војне књижице, фотографије, штампа и писма.
Грађа је систематизована према следећој шеми:
●Удружење
○Обласна организациона јединица
■Среска (окружна) организациона јединица
□Месна организациона јединица
■Придружена организација
□Среска (окружна) организациона јединица придружене организације
♦Месна организациона јединица придружене организације
Унутар организационих јединица, преписка је сређена по бројевима деловодног протокола, односно хронолошки, уколико су документа била без деловодних бројева. Описани принцип је примењен упркос томе што деловодни протоколи нису сачувани, а да би се избегло даље уситњавање овог дела грађе, ионако фрагментарно сачуваног. Остатак грађе је сређен по серијама докумената, а унутар њих хронолошки. Персоналне евиденције (спискови чланства, чланске карте, приступнице, картотеке и др) сложене су, где год је било могуће, абецедно. Тамо где то није било изводљиво, сачињене су евиденције ради лакшег сналажења корисника грађе. Поједини спискови из грађе су дигитализовани.
Услови доступности: Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања: Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе: енглески, латиница
мађарски, латиница
немачки, готица
немачки, латиница
руски,ћирилица
српски, латиница
српски, ћирилица
Физичке особине и технички захтеви:
Архивска грађа је на папиру; у потпуности је дигитализована.
Информативна средства: Сумарни инвентар
Историјска белешка
Именски регистар
Постојање и место чувања копија: Нема копија.
Сродне јединице описа: RS 002 F. 111 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 183 КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
Музеј Војводине, Одсек за новију историју, Архивска збирка
Војни архив, фонд Немачка окупаторска војска, потфонд Фолксдојчери
Државни архив у Осијеку, HR-DAOS-58, Њемачка народна заједница у Хрватској
Државни архив у Осијеку, HR-DAOS-463, Швапско-њемачки културни савез
Државни архив у Осијеку, HR-DAOS-2013, Културно и добротворно удружење Нијемаца
Scroll to Top