ЗБОГОМ КРАЈИНО

Архив Војводине, Нови Сад

За издавача
др Небојша Кузмановић

Уредник
Мирко Радаковић

Технички уредник
МаријаБожић

Рачунска припрема
ВеселинСтефановић,
Владимир Ватић

Коректура
Јелена Антић

Дизајн корица
Марија Божић

Књига је написана на основу стварних догађаја којису се десили за време грађанског рата  у СФРЈ на подручју Западног Срема у периоду од почетка 1991. Године до краја 1995. године. Нека имена и надимци су псеудоним, те је свака сличност или подударност случајна и ненамерна.

Scroll to Top